Egenkapitalbevisbrøk

 

(mill. kr) 31.3.15 31.12.14
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 3.122 3.122
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 90 90
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 6.704 6.704
Grunnfondskapital 3.619 3.619
Fond for urealiserte gevinster 49 49
B. Sum grunnfondskapital 3.668 3.668
Avsetning gaver - 160
Avsatt utbytte - 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 10.372 10.824
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 64,64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,64 % 64,64 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN