Hovedtall

  31.3.2015 31.3.2014 2014
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 467 1,50 412 1,45 1.790 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 377 1,21 385 1,36 1.512 1,28
Netto avk. på finansielle investeringer 198 0,63 257 0,91 720 0,61
Sum inntekter 1.042 3,34 1.055 3,72 4.021 3,41
Sum driftskostnader 454 1,45 441 1,56 1.789 1,52
Resultat før tap 588 1,88 614 2,16 2.232 1,89
Tap på utlån, garantier m.v. 22 0,07 17 0,06 89 0,08
Resultat før skatt  567 1,82 597 2,10 2.143 1,82
Skattekostnad 126 0,40 99 0,35 362 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 0,00 1 0,00 0 0,00
Periodens resultat 441 1,41 500 1,76 1.782 1,51
             
Nøkkeltall 31.3.2015   31.3.2014   2014  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 14,1 %   17,7 %   15,1 %  
Kostnadsprosent 2) 44 %   42 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 92.311   79.606   90.578  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 122.933   111.800   120.435  
Innskudd fra kunder 60.589   54.643   60.680  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 66 %   69 %   67 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 10,0 %   4,4 %   7,3 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 10,9 %   5,4 %   8,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 124.867   113.485   117.794  
Forvaltningskapital 123.687   111.609   126.047  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,07 %   0,06 %   0,11 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,19 %   0,24 %   0,22 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 %   0,21 %   0,18 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  17,0 %   14,8 %   15,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  14,3 %   12,9 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 12,3 %   11,1 %   11,2 %  
Kjernekapital 12.713   11.303   12.382  
Netto ansvarlig kapital 15.147   12.893   14.937  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   50   49  
Antall årsverk 1.157   1.157   1.192  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.3.2015 31.3.2014 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 %
Antall utstedte bevis ( mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76
Børskurs 59,50 53,75 58,50 55,00 34,80 36,31
Børsverdi (mill. kroner) 7.725 6.978 7.595 7.141 4.518 3.731
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 61,95 56,39 62,04 55,69 50,09 48,91
Resultat per EKB, majoritetsandel 2,18 2,48 8,82 6,92 5,21 6,06
Utbytte per EKB     2,25 1,75 1,50 1,85
Pris / Resultat per EKB 6,81 5,42 6,63 7,95 6,68 5,99
Pris / Bokført egenkapital 0,96 0,95 0,94 0,99 0,69 0,74
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN