Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Renteinntekter  1.019 1.103 1.080 1.055 1.027 1.059 1.068 1.036 954
Rentekostnader 552 618 617 625 615 624 634 633 611
Netto renteinntekter 467 485 463 430 412 436 434 403 343
Provisjonsinntekter 306 323 314 326 318 323 323 323 262
Provisjonskostnader 27 33 28 28 25 25 28 21 20
Andre driftsinntekter 97 81 74 96 93 84 72 95 75
Netto provisjons- og andre inntekter 377 371 361 394 385 382 367 396 317
Utbytte 0 5 0 14 46 0 11 30 0
Inntekt av eierinteresser 129 144 170 131 82 98 120 36 101
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 69 -58 1 56 129 58 5 -17 61
Netto avk. på finansielle investeringer 198 91 170 201 257 156 135 49 162
Sum inntekter 1.042 947 993 1.026 1.055 974 937 849 822
Personalkostnader 267 267 235 245 254 222 224 237 240
Administrasjonskostnader 126 129 122 126 123 134 100 117 97
Andre driftskostnader 61 83 68 72 64 110 83 81 78
Sum driftskostnader 454 479 425 443 441 465 406 435 414
Resultat før tap 588 467 568 583 614 508 530 413 407
Tap på utlån, garantier m.v. 22 34 24 15 17 32 30 22 17
Resultat før skatt  567 434 545 568 597 476 501 391 390
Skattekostnad 126 60 101 103 99 110 98 102 77
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 0 -1 -1 1 -4 31 -4 7
Periodens resultat 441 375 443 464 500 361 433 285 321

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN