Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels -kapital Overkurs -fond Grunnfonds -kapital Utjevnings -fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen -kapital Sum egen -kapital
                   
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 195 - 9.811
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 - 1.447
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - - -82
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - - - -82
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -57 - 1.365
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2013 - - - 0 -227 - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne -0 - - 0 -227 -124 - - -351
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
                   
                   
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
Periodens resultat - - - - - - - 1.117 1.117
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - - - - - - 1.117 1.117
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - - -160
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis - - - -0 - - - - -0
Sum transaksjoner med eierne - - - -0 -292 -160 - - -452
Egenkapital per 30.06.15 2.597 895 3.619 3.122 - - 139 1.117 11.489

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels -kapital Overkurs -fond Grunn -fonds -kapital Utjevning -fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen -kapital Minoritets -andel Sum egen -kapital
                     
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 206 1.354 67 11.242
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 325 10 1.782
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -9 - -9
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - -3 - -85
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - -2 -12 - -96
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -59 313 10 1.685
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - - -227 - - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - - -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -40 - -40
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -8 - -8
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -5 -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 - -227 -124 - -48 -5 -404
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels -kapital Overkurs -fond Grunn -fonds -kapital Utjevnings -fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen -kapital Minoritets -andel Sum egen -kapital
                     
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524
Periodens resultat - - - - - - - 866 5 871
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - 30 - 30
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - 30 - 30
Totalresultat for perioden - - - - - - - 896 5 901
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - - - -160
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - - - -0 - - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - 4 4 9
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -10 - -10
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - 219 219
Sum transaksjoner med eierne - - - -0 -292 -160 - -6 224 -234
Egenkapital per 30.06.15 2.597 895 3.619 3.122 - - 148 2.510 301 13.191

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN