Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunn- fonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-  kapital Sum egen-  kapital
                   
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 195 - 9.811
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 - 1.447
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - - -82
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - - - -82
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -57 - 1.365
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2013 - - - 0 -227 - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne -0 - - 0 -227 -124 - - -351
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
                   
                   
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
Periodens resultat - - - - - - - 1.294 1.294
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - - - - - - 1.294 1.294
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - - -160
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis - - - -0 - - - - -0
Sum transaksjoner med eierne - - - -0 -292 -160 - - -452
Egenkapital per 30.09.15 2.597 895 3.619 3.122 - - 139 1.294 11.666

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunn- fonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Minoritets- andel Sum egen- kapital
                     
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 206 1.354 67 11.242
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 325 10 1.782
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -9 - -9
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - -3 - -85
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - -2 -12 - -96
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -59 313 10 1.686
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - - -227 - - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - - -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -40 - -40
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -8 - -8
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -5 -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 - -227 -124 - -48 -5 -404
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524

 

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunn-fonds- kapital Utjevnings -fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Minoritets- andel Sum egen- kapital
                     
Egenkapital per 1.1.15  2.597 895  3.619 3.122 292 160 148  1.620  72  12.524
Periodens resultat - - - - - - -  1.119  0 1.119
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet -  -  -  - -  -  - 36  -  36
Sum utvidede resultatposter  - - -  - - -  -  36 - 36
Totalresultat for perioden -  -  -  - - - -  1.154 0 1.154
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2014  -  -  -  - -292 -  - -  - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål -  -  - -  -  -160  -  -  -  -160
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -  -  -  -0 - -  -  -  - -0
Andre egenkapitalføringer  -  -  -  -  -  -  -  4 4  9
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet -  -  -  - -  -  - 1  - 1
Endring minoritetsinteresser -  - - - - -  - -  219  219
Sum transaksjoner med eierne - -  - -0 -292 -160  -  5 223 -223
Egenkapital per 30.09.15  2.597  895 3.619 3.122  -  -  148 2.779 295 13.455

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN