Hovedtall

  2015 2014
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 1.872 1,46 1.790 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 1.545 1,20 1.512 1,28
Netto avk. på finansielle investeringer 459 0,36 720 0,61
Sum inntekter 3.876 3,02 4.021 3,41
Sum driftskostnader 1.931 1,50 1.789 1,52
Resultat før tap 1.945 1,52 2.232 1,89
Tap på utlån, garantier m.v. 169 0,13 89 0,08
Resultat før skatt  1.776 1,38 2.143 1,82
Skattekostnad 370 0,29 362 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 0,00 0 0,00
Periodens resultat 1.406 1,10 1.782 1,51
         
Nøkkeltall 31.12.15   31.12.14  
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 1) 10,7 %   15,1 %  
Kostnadsprosent 2) 50 %   44 %  
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 93.974   90.578  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 127.378   120.435  
Innskudd fra kunder 64.090   60.680  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 68 %   67 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 5,8 %   7,3 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 5,6 %   8,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 128.355   117.794  
Forvaltningskapital 131.914   126.047  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 0,14 %   0,08 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,13 %   0,22 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,30 %   0,18 %  
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  18,3 %   15,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  15,6 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 13,6 %   11,2 %  
Kjernekapital 13.988   12.382  
Netto ansvarlig kapital 16.378   14.937  
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor 49   49  
Antall årsverk 1.208   1.192  
           
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76
Børskurs 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31
Børsverdi (mill. kroner) 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91
Resultat per EKB, majoritetsandel 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06
Utbytte per EKB 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85
Pris / Resultat per EKB 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99
Pris / Bokført egenkapital 0,74 0,94 0,99 0,69 0,74
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN