Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) Note 31.12.15 31.12.14
4.676 3.270 Kontanter og fordringer på sentralbanker   3.270 4.676
4.364 5.883 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.407 1.289
86.920 90.129 Brutto utlån til kunder 5,8 93.974 90.578
-164 -174  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -183 -172
-278 -358  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -376 -295
86.478 89.596 Netto utlån til kunder   93.415 90.112
14.177 15.752 Sertifikater og obligasjoner  15 15.752 14.177
7.972 7.606 Derivater 14 7.524 7.877
257 337 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.485 708
3.361 3.624 Investering i eierinteresser   5.522 5.129
2.490 2.927 Investering i konsernselskaper   - -
101 222 Virksomhet holdt for salg   16 45
447 447 Goodwill   528 526
297 431 Øvrige eiendeler 9 1.996 1.509
124.619 130.095 Eiendeler   131.914 126.047
9.123 8.155 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.155 9.123
61.202 65.091 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 64.090 60.680
33.001 35.154 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 35.154 33.001
6.252 5.366 Derivater 15 5.414 6.252
846 868 Annen gjeld 12 1.734 1.095
- - Virksomhet holdt for salg   0 -
3.371 3.463 Ansvarlig lånekapital 11 3.463 3.371
113.795 118.097 Sum gjeld   118.010 113.523
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -21 -0
895 895  Overkursfond    895 895
3.122 3.790  Utjevningsfond    3.790 3.122
292 292  Avsatt utbytte   292 292
160 40  Avsatt gaver    40 160
3.619 4.105  Grunnfondskapital    4.105 3.619
139 279  Fond for urealiserte gevinster    290 148
- -  Annen egenkapital    1.597 1.620
     Ikke-kontrollerende eierinteresser   318 72
10.824 11.998  Sum egenkapital  13 13.904 12.524
124.619 130.095  Gjeld og egenkapital    131.914 126.047

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN