Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank    Konsern 
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
2.354 2.541 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.541 2.354
402 674 Havbruk 674 402
2.359 2.518 Industri og bergverk 2.518 2.359
2.117 2.164 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.164 2.117
4.221 4.116 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.116 4.221
2.346 1.994 Sjøfart og offshore 1.994 2.346
4.051 4.295 Eiendomsdrift 4.099 3.919
4.540 4.836 Forretningsmessig tjenesteyting 4.836 4.540
4.488 4.643 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.138 4.131
5.254 7.221 Offentlig forvaltning 7.221 5.254
2.574 1.755 Øvrige sektorer 1.454 2.542
34.706 36.756 Sum næring  35.754 34.184
26.496 28.336 Lønnstakere 28.336 26.496
61.202 65.091 Sum innskudd 64.090 60.680

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN