Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital   
                 
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital
                 
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 195 9.811
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 1.447
Utvidede resultatposter                
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - -82
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - - -82
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -57 1.365
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2013 - - - 0 -227 - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - - 0 - - - 0
Sum transaksjoner med eierne -0 - - 0 -227 -124 - -351
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 10.824
                 
                 
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 139 10.824
Periodens resultat - - 457 616 292 40 66 1.471
Utvidede resultatposter                
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg - - - - - - 74 74
Estimatavvik pensjoner - - 29 53 - - - 82
Sum utvidede resultatposter - - 29 53 - - 74 156
Totalresultat for perioden - - 486 669 292 40 140 1.627
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - -160
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis - - - -1 - - - -1
Sum transaksjoner med eierne - - - -1 -292 -160 - -453
Egenkapital per 31.12.15 2.597 895 4.105 3.790 292 40 279 11.998

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Ikke- kontrollerende eier- interesser Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.496 227 124 206 1.354 67 11.242
Periodens resultat - - 372 679 292 160 -57 325 10 1.782
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -9 - -9
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg - - - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - - -29 -53 - - - -3 - -85
Sum utvidede resultatposter - - -29 -53 - - -2 -12 - -96
Totalresultat for perioden - - 343 627 292 160 -59 313 10 1.686
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - - -227 - - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - - -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -40 - -40
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -8 - -8
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - - - - - - - -5 -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 - -227 -124 - -48 -5 -404
Egenkapital per 31.12.14 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524

                                                                                                                                                                                                                                                   

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Ikke- kontrollerende eier- interesser Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895 3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524
Periodens resultat - - 457 616 292 40 66 -61 -4 1.406
Utvidede resultatposter                  
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - 37 - 37
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg - - - - - - 77 - - 77
Estimatavvik pensjoner - - 29 53 - - - 4 1 87
Sum utvidede resultatposter - - 29 53 - - 77 41 1 201
Totalresultat for perioden - - 486 669 292 40 142 -20 -3 1.607
                     
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2014 - - - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -160 - - - -160
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - - - -1 - - - - - -1
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - 4 - 4
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -3 - -3
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets* -21 - - - - - - -5 - -25
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - - - - - - - 249 249
Sum transaksjoner med eierne -21 - - -1 -292 -160 - -3 249 -227
Egenkapital per 31.12.15 2.576 895 4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
*Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN