Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2015 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står ovenfor i neste regnskapsperiode samt vesentlige transaksjoner med nærstående.

 

           Trondheim, 12. august 2015
           Styret i SpareBank 1 SMN 
       
       
Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  Aud Skrudland 
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN