Styrets beretning

Regnskap per 3. kvartal 2015

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

 • Resultat før skatt 1.389 millioner kroner (1.709 millioner)
 • Resultat 1.119 millioner kroner (1.407 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,5 prosent (16,1 prosent)
 • Vekst i utlån 8,3 prosent (5,4 prosent) og innskudd 9,5 prosent (8,5 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 112 millioner kroner (55 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 13,2 prosent (11,5 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,57 kroner (6,97)

Regnskap for 3. kvartal 2015

 • Resultat før skatt 309 millioner kroner (545 millioner)
 • Resultat 248 millioner kroner (443 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 7,4 prosent (14,8 prosent)
 • Tap på utlån 56 millioner kroner (24 millioner), hvorav 30 millioner kroner er økte gruppevise nedskrivninger
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,26 kroner (2,19)

Resultat per tredje kvartal 2015 preget av turbulente markeder

Hovedtrekk:

 • Godt resultat fra kjernevirksomheten
 • Resultatet 288 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor på grunn av kurstap på obligasjonsporteføljen i år og høye kursgevinster ved salg av aksjer i Nets i fjor
 • Lave tap på utlån. Gruppevise tapsnedskrivninger er økt med 30 millioner i tredje kvartal
 • Lav kostnadsvekst og i tråd med plan
 • Betydelig styrket kjernekapitaldekning
 • God utlåns- og innskuddsvekst

SpareBank 1 SMN oppnådde per tredje kvartal i 2015 et resultat før skatt på 1.389 millioner kroner (1.709 millioner). Overskuddet ble 1.119 millioner kroner (1.407 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 11,5 prosent (16,1 prosent).

Resultat før skatt ble i tredje kvartal 309 millioner kroner (545 millioner). Avkastning på egenkapitalen i kvartalet ble 7,4 prosent (14,8 prosent).

De samlede driftsinntektene utgjør per tredje kvartal 2.567 millioner kroner (2.446 millioner), en økning på 121 millioner sammenlignet med samme periode 2014. Driftsinntektene har økt både i morbank og datterselskaper.

Avkastning på finansielle investeringer ble 350 millioner kroner (629 millioner), herav samlet resultat på eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet på 327 millioner (383 millioner) per tredje kvartal.

Netto tap på utlån og garantier ble 112 millioner kroner (55 millioner) hvorav 31 millioner er økte gruppevise nedskrivninger.

Utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder var henholdsvis 8,3 prosent (5,4 prosent) og 9,5 prosent (8,5 prosent) per tredje kvartal 2015. Utlånsvekst i 2015 har vært 4,8 prosent (3,7 prosent) og innskuddsvekst 4,8 prosent (3,4 prosent).

Ren kjernekapital var per tredje kvartal 2015 13,2 prosent (11,5 prosent). Ren kjernekapitaldekning er styrket med 2 prosentpoeng i 2015.

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016 og minst 14,0 prosent per 31. desember 2016. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

Kursen på bankens egenkapitalbevis per tredje kvartal var 54,00 kroner (58,50 kroner per 31. desember 2014).

Per tredje kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 5,57 kroner (6,97), bokført verdi per egenkapitalbevis var 65,52 kroner (60,53). Resultat per egenkapitalbevis i tredje kvartal ble 1,26 kroner (2,19 kroner).

Styrket rentenetto

Rentenettoen er styrket sammenlignet med tilsvarende periode i 2014, og ble 1.399 millioner kroner (1.305 millioner). Endringen sammenlignet med 2014 tilskrives:

 • Økte utlån og innskudd både til privat- og næringslivskunder
 • Økte marginer på innskudd
 • Reduserte utlånsmarginer

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjoner for lån solgt til SpareBank Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde per tredje kvartal 2015 samlet 253 millioner kroner (329 millioner).

Det er i løpet av 2014 og i 2015 gjennomført fire generelle rentenedsettelser på utlån til privatkunder for å tilpasse boliglånsrenten til et fallende rentenivå. Gjennom 2014 og 2015 er innskuddsrentene til privat- og næringslivskunder også redusert. Det er varslet ytterligere en rentenedsettelse på boliglån, samt på innskudd fra både privatmarked og næringsliv.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 1.168 millioner kroner (1.140 millioner) per tredje kvartal 2015, en økning på 28 millioner fra i fjor tilsvarende 2 prosent.

Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er redusert med 75 millioner kroner på grunn av lavere gjennomsnittlig utlånsvolum på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og reduserte marginer på personmarkedslån. Det er positiv utvikling på øvrige provisjonsinntekter. Inntektsøkning fra Markets på 31 millioner kroner er en konsekvens av konsolidering av SpareBank 1 Markets. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 Endring
Betalingstjenester 143 141 3
Kredittkort 42 38 4
Sparing 43 34 9
Forsikring 114 101 13
Garantiprovisjoner 52 45 7
Eiendomsmegling 262 239 23
Regnskapstjenester 143 134 9
Markets 43 12 31
Forvaltning 15 11 4
Øvrige provisjoner 58 56 2
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 914 811 103
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 247 321 -74
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 7 8 -1
Sum provisjonsinntekter 1.168 1.140 28

Finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 24 millioner kroner (245 millioner). Dette fordeler seg slik:

 • Avkastning og utbytte på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 79 millioner kroner (216 millioner)
 • Kurstap på obligasjoner og derivater 73 millioner kroner (tap 18 millioner). Kredittmarginene på obligasjonsporteføljene i morbanken og SpareBank 1 Markets er økt som følge av en usikker markedssituasjon
 • Det ble fra andre kvartal 2015 endret referanserente i verdsettelsesmodellen knyttet til beregning av virkelig verdi på fastrentelån, noe som representerte en negativ effekt på 64 millioner kroner
 • Inntekter på valuta og renteforretninger ble 82 millioner kroner (46 millioner)
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 79 216 -137
Obligasjoner og derivater  -73 -18 -55
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - -64
Valuta- og renteforretninger 82 46 36
Verdiendring finansielle eiendeler 24 245 -221
SpareBank 1 Gruppen 183 259 -76
SpareBank 1 Boligkreditt 65 23 42
SpareBank 1 Næringskreditt 22 30 -8
SpareBank 1 Kredittkort 15 - 15
BN Bank 31 78 -47
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 13 18 -5
Andre selskaper -2 -25 23
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 327 383 -57
Sum 350 629 -278

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per tredje kvartal 2015 ble 939 millioner kroner (1.343 millioner). Vesentligste bidragsyter til resultatet er forsikringsvirksomheten. Resultatet i SpareBank 1 Gruppen er lavere enn i fjor på grunn av svært gode resultater i 2014 etter inntektsføring av avviklingsgevinster i forsikringsvirksomheten. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet per tredje kvartal 2015 ble 183 millioner kroner (259 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet, noe som gir redusert kostnad og bedre tilgang på finansiering av disse lånene. Per 30. september 2015 har banken solgt lån på samlet 29,9 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (28,5 milliarder), tilsvarende 38 prosent (39 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,7 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet per tredje kvartal 2015 var 65 millioner kroner (23 millioner). Eierandelen reflekterer bankens relative andel av selskapets balanse.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell som SpareBank 1 Boligkreditt. Per tredje kvartal 2015 er utlån på 1,4 milliarder kroner (1,2 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN eier 33,6 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet per tredje kvartal 2015 ble 22 millioner kroner (30 millioner). Eierandelen reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Av utlånene i SpareBank 1 Næringskreditt er 82 prosent overført fra BN Bank.

BN Bank

SpareBank1 SMN eier 33,0 prosent av BN Bank per 30. september 2015. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank per tredje kvartal ble 31 millioner kroner (78 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 3,5 prosent. Resultatet er betydelig preget av engangseffekter knyttet til avvikling av næringslivsporteføljen og økte kredittmarginer på likvidtetsporteføljen.  

Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank og avvikle bedriftsmarkedsvirksomheten som består av utlån til næringseiendom.

Bakgrunnen for beslutningen er et ønske om å videreutvikle personmarkedet ved å rendyrke BN Bank til en bank for kunder som foretrekker et selvbetjeningskonsept og gunstige renter over tid.

Bedriftsmarkedsaktivitetene i BN Bank har vært rettet mot finansiering av godt sikrede næringseiendomsengasjement, og dette har tradisjonelt vært et viktig område for BN Bank. Særnorske kapitaldekningsregler gjør imidlertid at egenkapitalavkastningen på dette lavrisikosegmentet blir for lav. Det er ingen utsikter til at det særnorske kapitaldekningsregelverket vil bli endret. Følgelig vil lønnsomheten forbli for lav som følge av at prisene settes av aktører med andre rammebetingelser.

Banken har de senere årene bygd opp en betydelig personmarkedsvirksomhet med tilfredsstillende lønnsomhet. Styret i BN Bank ser et stort utviklingspotensial i denne virksomheten, og vil kanalisere all kraft inn mot personmarkedet. Banken har ambisjoner om økt vekst og ytterligere økt lønnsomhet.

BN Bank vil fortsatt være en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 SMN vil videreføre sitt eierskap i BN Bank og vil bidra til at virksomhetsendringen gjennomføres på en måte som sikrer kreditorenes interesser.

Arbeidet med nedbygging av bedriftsmarkedsvirksomheten vil skje kontrollert over tid. For SpareBank 1 SMN vil dette isolert sett bidra til redusert konsolidert risikovektet balanse og dermed bedret kapitaldekning. Av SpareBank 1 SMN's risikovektede balanse på 90 milliarder kroner er ca. 9 milliarder kroner knyttet til bedriftsmarkedsengasjement i BN Bank, samt BN Banks engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt. Dette utgjør for SpareBank 1 SMN ca. 1,3 prosentpoeng på ren kjernekapitaldekning når nedbyggingen er blitt gjennomført. Arbeidet med avvikling av næringslivsporteføljen er godt i gang, selv om effekten er begrenset etter så kort tid.

SpareBank 1 Kredittkort

Resultatet per tredje kvartal 2015 ble 83 millioner kroner. SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,4 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet per tredje kvartal var 15 millioner kroner og andel av porteføljen utgjør 773 millioner kroner (715 millioner). Selskapet var i ordinær drift fra første juli 2014, og det foreligger derfor ikke sammenligningstall med tidligere perioder.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 1.416 millioner kroner (1.310 millioner) per tredje kvartal 2015. Konsernets kostnader har økt med 106 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2014. Av økningen i konsernet er 83 millioner kroner knyttet til konsolidering av SpareBank 1 Markets som datterselskap fra andre kvartal 2015. Eksklusive effekten av SpareBank 1 Markets var kostnadsveksten i konsernet 23 millioner kroner tilsvarende 1,8 prosent.

Morbanken har redusert kostnadene med 26 millioner kroner siste 12 måneder. Med virkning fra andre kvartal har SpareBank 1 SMN overført sine kapitalmarkedsaktiviteter til SpareBank 1 Markets. Dette representerer et kostnadsbortfall for morbanken i andre og tredje kvartal på 28 millioner kroner, og hensyntatt dette er kostnadene i morbanken økt med 2 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Kostnadene i morbanken skal holdes på 2014-nivå i 2015 og 2016.

I morbanken er antall fast ansatte årsverk redusert med 60 til 660 i 2015 (i tillegg kommer reduksjon på 32 årsverk som følge av overføring av kapitalmarkedsaktivitet til SpareBank1 Markets).

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,48 prosent (1,51 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 49 prosent (43 prosent).

Lave tap og lavt mislighold, økt avsetning gruppevise nedskrivninger

Per tredje kvartal 2015 utgjorde netto tap på utlån 112 millioner kroner (55 millioner). Netto tap i tredje kvartal isolert var 56 millioner kroner (24 millioner).

På næringslivsporteføljen er det per tredje kvartal 2015 netto tap på 102 millioner kroner (45 millioner), inklusive økning i gruppevise tapsnedskrivninger på 30 millioner (0 millioner).

På privatmarkedsporteføljen er det per tredje kvartal 2015 netto tap på 10 millioner kroner (10 millioner).

Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger på utlån per tredje kvartal 2015 utgjorde 191 millioner kroner (182 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 667 millioner kroner (544 millioner), tilsvarende 0,53 prosent (0,47 prosent) av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Mislighold over 90 dager var 218 millioner kroner (338 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,17 prosent (0,29 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 30 millioner kroner (92 millioner) tilsvarende 14 prosent (27 prosent).

Misligholdet fordeler seg på næringslivskunder med 50 millioner kroner (152 millioner) og 169 millioner på privatmarkedskunder (186 millioner).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 448 millioner kroner (206 millioner), 0,36 prosent (0,18 prosent) av brutto utlån. Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var 160 millioner kroner (90 millioner) tilsvarende en andel på 36 prosent (44 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringslivskunder med 431 millioner kroner (190 millioner) og 17 millioner (16 millioner) på privatmarkedskunder.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • Hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene etter innvilgelse)
 • Hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel vesentlige skift i makroøkonomiske forhold) 

Det er i tredje kvartal 2015 funnet grunnlag for å øke gruppevise tapsnedskrivninger i morbanken med 30 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er økt sannsynlighet for tap innenfor enkeltbransjer som følge av en mer utfordrende markedssituasjon. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 326 millioner kroner (295 millioner). Gruppevise nedskrivninger fordeler seg med 95 millioner kroner på privatmarkedet og 231 millioner kroner på næringsliv.

Forvaltningskapital 129 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital per tredje kvartal 2015 var 129,2 milliarder kroner (117,2 milliarder) og har økt med 12,0 milliarder tilsvarende 10,3 prosent siste 12 måneder.

Per tredje kvartal 2015 er 31,3 milliarder kroner (29,7 milliarder) solgt av SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

God vekst i utlån og innskudd

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5 og note 10).

Totale utlån har økt med 9,7 milliarder kroner (6,0 milliarder) tilsvarende 8,3 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder og var 126,2 milliarder (116,5 milliarder) per tredje kvartal 2015. Veksten i 2015 har vært 4,8 prosent (3,7 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 6,3 milliarder kroner (5,1 milliarder) til 78,9 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 8,7 prosent (7,7 prosent). I 2015 har veksten i utlån til privatkunder så langt vært 6,4 prosent (5,8 prosent).

Vekst i utlån til næringslivskunder siste 12 måneder var 3,4 milliarder kroner (0,9 milliarder) tilsvarende 7,8 prosent (2,4 prosent). Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 47,3 milliarder kroner per tredje kvartal 2015. Utlån til næringslivskunder har økt med 2,1 prosent (nedgang 0,5 prosent) i 2015. Dette er i tråd med bankens kapitalplan.

Utlån til privatkunder utgjorde 63 prosent (62 prosent) av totale utlån til kunder per tredje kvartal 2015.

God innskuddsvekst

Innskudd fra kunder økte med 5,5 milliarder kroner (4,5 milliarder) siste 12 måneder til 63,6 milliarder per tredje kvartal 2015. Dette tilsvarer en vekst på 9,5 prosent (8,5 prosent) siste 12 måneder.

Innskudd fra privatkunder økte med 2,1 milliarder kroner (2,2 milliarder) til 28,2 milliarder tilsvarende 8,2 prosent (9,4 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 3,4 milliarder (2,4 milliarder) til 35,4 milliarder tilsvarende 10,6 prosent (7,9 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter utenfor bankens balanse var per tredje kvartal 2015 på 7,6 milliarder kroner (5,7 milliarder). Nysalg og verdiøkning på underliggende verdipapirer forklarer økningen på aksjefond og aktiv forvaltning.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 Endring
Aksjefond 4.819 3.627 1.192
Spareforsikring 671 540 131
Aktiv forvaltning 2.140 1.557 583
Totalt 7.630 5.724 1.906

Forsikringsporteføljer

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 3,5 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 1,8 prosent, på personforsikring 10,5 prosent og på tjenestepensjon har veksten vært 1,1 prosent.

Forsikring, premievolum (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 Endring
Skadeforsikring 720 707 13
Personforsikring 264 239 25
Tjenestepensjon 190 188 2
Totalt 1.174 1.134 40

Privatmarked

Driftsinntektene har økt som følge av økte utlån og bedre innskuddsmarginer, samt økte provisjonsinntekter fra salg av forsikring. Samtidig har reduserte utlånsmarginer redusert inntektene. Driftsinntektene per tredje kvartal ble 1.239 millioner kroner hvor netto renteinntekter utgjorde 709 millioner og provisjonsinntektene 530 millioner. Egenkapitalavkastningen i privatmarkedssegmentet ble 16,2 prosent målt på en regulatorisk kapitalanvendelse omregnet til 13,5 prosent.

Utlånsmarginen per tredje kvartal 2015 ble 2,11 prosent (2,41 prosent), mens innskuddsmarginen ble minus 0,20 prosent (minus 0,44 prosent) (målt mot 3 mnd. Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 8,1 prosent og 5,1 prosent.

Det er lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært relativt høy i hele markedsområdet. Etterspørselen etter bolig er fortsatt høy og skyldes underliggende etterspørselsvekst basert på at det er produsert færre boliger enn behovet i flere år.

Privatmarkedsaktiviteten i banken er betydelig effektivisert i 2015 ved at ressursinnsatsen er redusert med 30 årsverk tilsvarende 8 prosent.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 874 millioner kroner per tredje kvartal 2015. Netto renteinntekter ble 729 millioner kroner og provisjonsinntektene ble 146 millioner inklusive 11 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger. Driftsinntektene i næringslivssegmentet har økt i all hovedsak på grunn av høyere utlånsvolum og økte innskuddsmarginer.

Egenkapitalavkastningen for næringslivskunder ble 12,9 prosent per tredje kvartal målt på en regulatorisk kapitalanvendelse omregnet til 13,5 prosent.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,68 prosent (2,93 prosent) og minus 0,31 prosent (minus 0,58 prosent) per tredje kvartal.

Utlånene økte med 7,8 prosent og innskudd med 16,2 prosent siste 12 måneder.

Datterselskaper

Samlet resultat per tredje kvartal 2015 ble 104,8 millioner kroner (147,5 millioner) før skatt og minoritetsandeler.

Resultat før skatt (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge           39,5             42,2         -2,7
SpareBank 1 Finans Midt-Norge            63,6             49,9        13,7
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN           26,0             24,1          1,9
Allegro Kapitalforvaltning             2,1              -1,3          3,4
SpareBank 1 SMN Invest            33,0             31,1          1,9
SpareBank 1 Markets (fra 2. kvartal 2015)          -62,7                  -        -62,7
Andre selskaper             3,3               1,6          1,8
Sum        104,8          147,5     -42,6

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med en markedsandel på 40 prosent, og i Trondheim ca. 50 prosent. Selskapets resultat på 39,5 millioner kroner (42,2 millioner) per tredje kvartal er tilfredsstillende. Antall solgte boligenheter var 5.294 per tredje kvartal 2015 mot 4.905 samme periode i 2014.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 63,6 millioner kroner per tredje kvartal (49,9 millioner) og har positiv resultatutvikling som følge av økte inntekter både fra billån og leasing. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 4,1 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 2,1 milliarder og billån 2,0 milliarder.

I juni 2015 gikk flere av Samspar-bankene inn på eiersiden i SpareBank 1 Finans Midt-Norge og økte sin samlede eierandel til 27,9 prosent. Dette innebærer en betydelig økning i selskapets distribusjonskraft.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et overskudd før skatt på 26,0 millioner kroner (24,1 millioner) per tredje kvartal.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har en vekststrategi tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer. Dette representerer en konsolidering av en fragmentert regnskapsbransje. 

Allegro Kapitalforvaltning er et aktivt forvaltningsselskap som forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultatet i selskapet ble per tredje kvartal i 2015 2,1 millioner kroner (minus 1,3 millioner). Selskapet forvalter en portefølje på 5,2 milliarder kroner inklusive forvaltning av bankens pensjonskasse på 0,7 milliarder.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt per tredje kvartal 2015 på 33,0 millioner kroner (31,1 millioner). Resultatet i selskapet er konsekvens av verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning og representerer 20,1 millioner kroner av resultatet. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapene Grilstad Marina og Hommelvik Sjøside og resultatandelen herfra var 12,9 millioner kroner per tredje kvartal 2015.

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med virkning fra andre kvartal 2015 og konsolidert inn i konsernregnskapet på linje med øvrige datterselskaper fra samme dato. SpareBank 1 SMN sine kapitalmarkedsaktiviteter i morbanken ble overført til SpareBank 1 Markets som en del av transaksjonen. SpareBank 1 SMN sin eierandel er 73,4 prosent.

Selskapets resultat før skatt i andre kvartal ble et underskudd på 10,1 millioner kroner og i tredje kvartal et underskudd på 52,5 millioner. Det store underskuddet i tredje kvartal skyldes hovedsakelig tap på 51,9 millioner kroner knyttet til økte kredittmarginer på obligasjonsporteføljen.

mCASH

SpareBank 1 bankene annonserte den 15. oktober 2015 erverv av den norske delen av mCASH. Hensikten er å styrke bankens posisjon på nye mobile flater som vennebetaling og mobilbetaling i varehandelen.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

 Banken har per 30. september 2015 likviditetsreserver på 19 milliarder kroner, og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering. Selv om tredje kvartal 2015 har vært krevende for norske banker med økte kredittpåslag og svakere tilgang på finansiering, har ikke dette bydd på særlige utfordringer for SpareBank 1 SMN.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved kvartalsskiftet på 88 prosent (87 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde. Per 30. september 2015 hadde banken overført utlån på samlet 29,9 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (28,5 milliarder).

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable). Banken ble i mai 2015 oppgradert av Moody's i likhet med flere andre norske banker.

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2015 ble 13,2 prosent (11,5 prosent), og har økt med 0,5 prosentpoeng siden 30. juni 2015. Endringen har årsak i:

 • Økt egenkapital fra resultatet i tredje kvartal
 • Vekst i beregningsgrunnlaget knyttet til utlånsvirksomheten svekker kjernekapitalen noe. Det har vært nullvekst i lån til næringslivskunder i tredje kvartal, men vekst i utlån til privatkunder øker beregningsgrunnlaget i IRB porteføljen og beregningsgrunnlaget knyttet til overgangsreglene
 • Det er i tredje kvartal gjennomført nedsalg i bankens obligasjonsporteføljer som reduserer beregningsgrunnlaget knyttet til gjeldsrisiko
 • Kredittrisiko beregnet etter standardmetoden er redusert som følge av at banken har revidert beregningsmetodikk for kapitalkrav knyttet til derivateksponeringer

Per 30. september 2015 er regulatoriske krav til ren kjernekapital på 11,0 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Kravet vil øke til 11,5 prosent fra 30. juni 2016.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav.

SpareBank 1 SMN er jevnlig i dialog med Finanstilsynet om kapitalnivået. Finanstilsynet har meddelt banken en kapitalforventning på 14,5 prosent ren kjernekapital per 31. desember 2016. Dette vil behandles i styrets årlige kapitalevalueringsprosess som ferdigstilles før årsskiftet. Finanstilsynet vil ikke fastsette individuelle pilar 2 tillegg for SpareBank 1 SMN før gjennomføring av SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) i 2016.

Styret i SpareBank 1 SMN legger til grunn at gjennomføring av bankens kapitalplan vil sikre at banken når de kapitalkrav markedet forventer og myndighetene setter uten gjennomføring av emisjon.

Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent per 30. juni 2016 inklusiv motsyklisk buffer på 1,5 prosent. Målet er videre å øke ren kjernekapitaldekning til minst 14,0 prosent ved utgangen av 2016.

Avviklingen av næringseiendomsporteføljen i BN Bank representerer ved full gjennomføring en reduksjon av beregningsgrunnlaget i SpareBank 1 SMN på 9 milliarder kroner tilsvarende en styrking av ren kjernekapitaldekning med 1,3 prosentpoeng.

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25 til 35 prosent av konsernresultatet
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis ved kvartalsskiftet var 65,52 kroner (60,53), og resultatet per egenkapitalbevis ble 5,57 kroner (6,97). Per 30. september 2015 var kursen 54,00 kroner (59,25 per 31. desember 2014). Det er i 2015 utbetalt et utbytte for 2014 på 2,25 kroner per bevis.

Pris/Inntjening ble 7,27 (6,38) og Pris/Bok 0,82 (0,98).

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivået er lavt, og det foreligger ingen konsentrasjoner i misligholdte og tapsutsatte engasjement.

Banken legger til grunn fallende vekstrate i BNP som følge av reduserte oljeinvesteringer. En svakere norsk krone har virket positivt for norsk eksportnæring, og vil delvis motvirke noe av disse effektene. Banken legger også til grunn en moderat vekst i utlån til midtnorsk næringsliv fremover som følge av lavt investeringsnivå.

Banken forventer en viss økning i arbeidsledigheten, men legger til grunn at arbeidsledigheten fortsatt vil være relativt lav. Kombinert med en fortsatt reallønnsvekst, og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav.

Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Dersom boligprisene stagnerer, eller faller, vil det være en risiko for at husholdningenes sparerate øker, og at dette vil gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover

Styret er godt tilfreds med resultatet i kjernevirksomheten per tredje kvartal med inntektsvekst, tilnærmet null i kostnadsvekst i morbanken og lavt mislighold og lave tap på utlån. Resultatet i tredje kvartal er preget av kurstap på obligasjonsporteføljene og omstillingskostnader i BN Bank som styret anser som engangseffekter. 

Banken opplever prispress på utlån både til privat- og næringslivskunder, men styret er godt fornøyd med at banken har greid å kompensere dette langt på vei med bedrede innskuddsmarginer, godt salg og effektivisering av banken.

Målet om ren kjernekapital i første halvår 2016 på 13,5 prosent vil bli oppnådd med tilbakeholdt overskudd og moderat vekst. Finanstilsynet har meddelt banken en kapitalforventning på 14,5 prosent ren kjernekapital 31. desember 2016. Dette vil behandles i styrets årlige kapitalevalueringsprosess som ferdigstilles før årsskiftet. Styret mener at banken har handlingsrom til å møte kravene fra myndighetene uten å gjennomføre emisjon og samtidig opprettholde utbyttekapasitet. Nedbygging av utlånsporteføljen i BN Bank vil bidra positivt i denne sammenhengen.

Styret har fortsatt høy oppmerksomhet mot risiko i bankens utlånseksponering. Spesielt oljerelatert sektor er gjenstand for løpende rapportering til styret. SpareBank 1 SMN har lav direkte eksponering mot oljerelatert virksomhet utover offshorefartøyer. Mislighold i SpareBank 1 SMN er på et meget lavt nivå. På bakgrunn av økt usikkerhet innenfor oljerelatert industri har banken likevel valgt å øke gruppevise tapsnedskrivninger.

For å styrke bankens konkurransekraft gjennomføres store endringsprosjekter innenfor distribusjon og arbeidsprosesser. Dette vil effektivisere bankdriften og øke kvaliteten på bankens kundeopplevelser. Investeringen i mCASH er et viktig ledd i å sikre bankens posisjon på betalingssiden.

Styret forventer at 2015 blir et godt år for SpareBank 1 SMN.

 

 

           Trondheim, 29. oktober  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bjordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN