Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2014 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 2014
1.447 450 389 Periodens resultat etter skatt 441 500 1.782
40 9 10 Av- og nedskrivninger 25 26 109
83 15 20 Tap på utlån/garantier 22 17 89
1.569 474 419 Tilført fra årets virksomhet 488 542 1.980
-3.395 43 90 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 113 47 -3.333
3.205 969 870 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 652 932 3.144
-9.733 1.017 -1.461 Reduksjon/(økning) utlån -1.527 926 -10.134
-362 49 -691 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -663 104 -97
4.819 -1.291 -137 Økning/(reduksjon) innskudd kunder -163 -1.284 4.753
2.542 330 -1.528 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.528 333 2.542
2.761 -741 307 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 307 -741 2.761
1.406 851 -2.130 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.321 858 1.614
-32 -7 -3 Investering i varige driftsmidler -6 -34 -83
- - - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler - - -
-258 -62 -196 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -27 -111 -437
235 -149 -7 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 8 -78 322
-55 -218 -206 B) Netto likviditetsendring investeringer -24 -223 -198
51 -1 34 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 34 -1 51
- - - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  - - -
-227 -227 -292 Utbetalt utbytte -292 -227 -227
-124 -124 -160 Besluttet gaveutdeling -160 -124 -124
-82 Korrigering EK/direkte egenkapitalføringer 8 -2 -148
-1.085 -3.877 -1.353 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -1.353 -3.877 -1.085
-1.467 -4.230 -1.771 C) Netto likviditetsendringer finansiering -1.763 -4.232 -1.534
-117 -3.597 -4.108 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -4.108 -3.597 -117
4.793 4.793 4.676 Likviditetsbeholdning per 1.1 4.676 4.793 4.793
4.676 1.196 568 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 568 1.196 4.676
-117 -3.597 -4.108 Endring -4.108 -3.597 -117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN