Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2014 3.kv.14 3.kv.15 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) Note 30.9.15 30.9.14 3.kv.15 3.kv.14 2014
4.223 1.070 962 3.132 2.949 Renteinntekter    3.069 3.162 1.058 1.080 4.265
2.578 644 538 1.931 1.671 Rentekostnader   1.670 1.857 593 617 2.475
1.644 426 423 1.200 1.277 Netto renteinntekter 1 1.399 1.305 466 463 1.790
1.031 250 256 768 749 Provisjonsinntekter   936 958 317 314 1.281
104 24 28 71 75 Provisjonskostnader   97 81 38 28 113
47 10 8 35 210 Andre driftsinntekter   329 263 99 74 344
973 235 237 732 884 Netto provisjons- og andre inntekter   1.168 1.140 378 361 1.512
311 0 4 311 470 Utbytte   23 60 0 0 65
- - - - - Inntekt av eierinteresser   327 383 78 170 527
197 7 -85 188 -92 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2 1 185 -91 1 128
508 7 -81 499 378 Netto avk. på finansielle investeringer   350 629 -13 170 720
3.125 668 579 2.432 2.540 Sum inntekter   2.917 3.074 831 993 4.021
645 148 139 461 440 Personalkostnader 2 814 735 264 235 1.002
410 103 98 306 308 Administrasjonskostnader   411 371 137 122 500
209 53 46 149 142 Andre driftskostnader   192 204 65 68 287
1.265 305 284 916 890 Sum driftskostnader 4 1.416 1.310 466 425 1.789
1.860 363 295 1.516 1.650 Resultat før tap   1.501 1.765 364 568 2.232
83 22 54 51 106 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 112 55 56 24 89
1.777 340 242 1.464 1.544 Resultat før skatt  3 1.389 1.709 309 545 2.143
330 89 65 270 250 Skattekostnad   270 302 61 101 362
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -1 -0 0 -1 0
1.447 252 177 1.194 1.294 Periodens resultat   1.119 1.407 248 443 1.782
          Majoritetens andel av periodens resultat   1.119 1.399 253 441 1.772
          Minoritetens andel av periodens resultat   0 8 -5 3 10
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   5,57 7,00 1,23 2,21 8,87
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   5,57 6,97 1,26 2,19 8,82

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2014 3.kv.14 3.kv.15 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 3.kv.15 3.kv.14 2014
1.447 252 177 1.194 1.294 Periodens resultat 1.119 1.407 248 443 1.782
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-111 - - -89 - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -94 - - -117
29 - - 24 - Skatt på estimatavvik pensjon - 25 - - 31
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 35 3 6 4 -9
-82 - - -65 - Sum  35 -66 6 4 -94
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - -2
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 0 - -1 - 0
- - - - -  Skatt  - - - - -
- - - - -  Sum  0 - -1 - -2
1.365 252 177 1.129 1.294 Totalresultat 1.154 1.341 253 448 1.685
          Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.154 1.333 258 445 1.676
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 0 8 -5 3 10
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

 

Morbank    Konsern
2014 3.kv.14 3.kv.15 30.9.14 30.9.15 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.9.15 30.9.14 3.kv.15 3.kv.14 2014
1,41 1,46 1,32 1,40 1,35 Netto renteinntekter 1,46 1,50 1,43 1,57 1,52
0,84 0,81 0,74 0,85 0,94 Netto provisjons- og andre inntekter 1,22 1,31 1,16 1,22 1,28
0,44 0,02 -0,25 0,58 0,40 Netto avk. på finansielle investeringer 0,37 0,72 -0,04 0,58 0,61
1,09 1,05 0,89 1,07 0,94 Sum driftskostnader  1,48 1,51 1,43 1,44 1,52
1,60 1,24 0,92 1,77 1,75 Resultat før tap 1,57 2,03 1,12 1,93 1,89
0,07 0,08 0,17 0,06 0,11 Tap på utlån, garantier m.v. 0,12 0,06 0,17 0,08 0,08
1,53 1,17 0,75 1,71 1,64 Resultat før skatt  1,45 1,97 0,95 1,85 1,82
0,40 0,46 0,49 0,38 0,35 Kostnader/ inntekter 0,49 0,43 0,56 0,43 0,44
70 %     70 % 71 % Innskuddsdekning 67 % 67 %     67 %
14,1 % 9,6 % 6,1 % 15,7 % 15,4 % Egenkapitalavkastning 11,5 % 16,1 % 7,4 % 14,8 % 15,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN