Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
Renteinntekter  962 1.058 992 1.019 1.103 1.080 1.055 1.027 1.059
Rentekostnader 489 593 525 552 618 617 625 615 624
Netto renteinntekter 473 466 467 467 485 463 430 412 436
Provisjonsinntekter 309 317 313 306 323 314 326 318 323
Provisjonskostnader 38 38 32 27 33 28 28 25 25
Andre driftsinntekter 107 99 132 97 81 74 96 93 84
Netto provisjons- og andre inntekter 378 378 413 377 371 361 394 385 382
Utbytte 3 0 22 0 5 0 14 46 0
Inntekt av eierinteresser 121 78 120 129 144 170 131 82 98
Netto verdiendring på finansielle eiendeler -15 -91 23 69 -58 1 56 129 58
Netto avk. på finansielle investeringer 109 -13 165 198 91 170 201 257 156
Sum inntekter 959 831 1.044 1.042 947 993 1.026 1.055 974
Personalkostnader 280 264 283 267 267 235 245 254 222
Administrasjonskostnader 157 137 147 126 129 122 126 123 134
Andre driftskostnader 78 65 66 61 83 68 72 64 110
Sum driftskostnader 515 466 496 454 479 425 443 441 465
Resultat før tap 444 364 548 588 467 568 583 614 508
Tap på utlån, garantier m.v. 56 56 35 22 34 24 15 17 32
Resultat før skatt  388 309 513 567 434 545 568 597 476
Skattekostnad 100 61 83 126 60 101 103 99 110
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 0 -0 -0 0 -1 -1 1 -4
Periodens resultat 287 248 430 441 375 443 464 500 361

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN