Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2014 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 2014
1.447 942 1.117 Periodens resultat etter skatt 871 963 1.782
40 19 20 Av- og nedskrivninger 51 55 109
83 29 52 Tap på utlån/garantier 56 32 89
1.569 990 1.189 Tilført fra årets virksomhet 978 1.050 1.980
-3.395 -1.280 1.124 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 590 -1.374 -3.333
3.205 1.213 -1.647 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -1.047 1.125 3.144
-9.733 -4.710 -3.705 Reduksjon/(økning) utlån -3.660 -4.944 -10.134
-362 -113 -1.209 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.231 102 -97
4.819 3.420 5.537 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 5.506 3.476 4.753
2.542 391 -439 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -439 389 2.542
2.761 1.138 -905 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -905 1.138 2.761
1.406 1.049 -55 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -208 961 1.614
-32 -14 -10 Investering i varige driftsmidler -21 -43 -83
- - - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler - - -
-258 -165 -418 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper 135 -107 -437
235 -177 -1 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -638 -108 322
-55 -356 -428 B) Netto likviditetsendring investeringer -523 -258 -198
51 34 10 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 10 34 51
- - 0 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  0 - -
-227 -227 -292 Utbetalt utbytte -292 -227 -227
-124 -124 -160 Besluttet gaveutdeling -160 -124 -124
-82 -65   Korrigering EK/direkte egenkapitalføringer 248 -74 -148
-1.085 -2.163 145 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 145 -2.163 -1.085
-1.467 -2.546 -298 C) Netto likviditetsendringer finansiering -50 -2.555 -1.534
-117 -1.852 -781 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -781 -1.852 -117
4.793 4.793 4.676 Likviditetsbeholdning per 1.1 4.676 4.793 4.793
4.676 2.940 3.895 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 3.895 2.940 4.676
-117 -1.852 -781 Endring -781 -1.852 -117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN