Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4.kv.14 4.kv.15 2014 2015 (mill. kr) Note 2015 2014 4.kv.15 4.kv.14
1.091 916 4.223 3.865 Renteinntekter    4.031 4.265 962 1.103
647 490 2.578 2.161 Rentekostnader   2.159 2.475 489 618
444 426 1.644 1.703 Netto renteinntekter 1 1.872 1.790 473 485
262 257 1.031 1.005 Provisjonsinntekter   1.245 1.281 309 323
33 28 104 103 Provisjonskostnader   135 113 38 33
12 10 47 220 Andre driftsinntekter   435 344 107 81
241 238 973 1.123 Netto provisjons- og andre inntekter   1.545 1.512 378 371
- 1 311 471 Utbytte   25 65 3 5
- - - - Inntekt av eierinteresser   448 527 121 144
9 -33 197 -125 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2 -14 128 -15 -58
9 -32 508 346 Netto avk. på finansielle investeringer   459 720 109 91
694 633 3.125 3.172 Sum inntekter   3.876 4.021 959 947
184 148 645 588 Personalkostnader 2 1.093 1.002 280 267
104 111 410 419 Administrasjonskostnader   568 500 157 129
61 68 209 210 Andre driftskostnader   270 287 78 83
349 327 1.265 1.217 Sum driftskostnader 4 1.931 1.789 515 479
344 306 1.860 1.955 Resultat før tap   1.945 2.232 444 467
32 53 83 159 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 169 89 56 34
313 252 1.777 1.796 Resultat før skatt  3 1.776 2.143 388 434
60 75 330 325 Skattekostnad   370 362 100 60
- - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -1 0 -0 0
253 177 1.447 1.471 Periodens resultat   1.406 1.782 287 375
        Majoritetens andel av periodens resultat   1.410 1.772 291 372
        Minoritetens andel av periodens resultat   -4 10 -4 2
                   
        Resultat per egenkapitalbevis   7,00 8,87 1,43 1,87
        Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   7,02 8,82 1,45 1,85

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
4.kv.14 4.kv.15 2014 2015 (mill. kr) 2015 2014 4.kv.15 4.kv.14
253 177 1.447 1.471 Periodens resultat 1.406 1.782 287 375
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
-23 109 -111 109 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 115 -117 115 -21
5 -27 29 -27 Skatt på estimatavvik pensjon -28 31 -28 6
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 36 -9 0 -12
-17 82 -82 82 Sum  123 -94 88 -27
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- 75 - 75 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 78 -2 78 -2
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 0 1 0
- -1 - -1  Skatt  -1 - -1 -
- 74 - 74  Sum  78 -2 77 -2
235 333 1.365 1.627 Totalresultat 1.607 1.685 452 345
        Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.611 1.676 456 343
        Minoritetens andel av periodens totalresultat -4 10 -4 2
                  
 Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.      

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
4.kv.14 4.kv.15 2014 2015 I prosent av snitt forvaltningskapital: 2015 2014 4.kv.15 4.kv.14
1,48 1,32 1,41 1,34 Netto renteinntekter 1,46 1,52 1,45 1,59
0,80 0,74 0,84 0,89 Netto provisjons- og andre inntekter 1,20 1,28 1,16 1,22
0,03 -0,10 0,44 0,27 Netto avk. på finansielle investeringer 0,36 0,61 0,33 0,30
1,16 1,02 1,09 0,96 Sum driftskostnader  1,50 1,52 1,58 1,58
1,15 0,95 1,60 1,54 Resultat før tap 1,52 1,89 1,36 1,54
0,11 0,17 0,07 0,13 Tap på utlån, garantier m.v. 0,13 0,08 0,17 0,11
1,04 0,78 1,53 1,42 Resultat før skatt  1,38 1,82 1,19 1,43
0,50 0,52 0,40 0,38 Kostnader/ inntekter 0,50 0,44 0,54 0,51
    70 % 72 % Innskuddsdekning 68 % 67 %    
9,4 % 6,0 % 14,1 % 13 % Egenkapitalavkastning 10,7 % 15,1 % 8,4 % 12,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN