Note 4 - Driftskostnader

Morbank    Konsern 
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
645 588 Personalkostnader 1.093 1.002
199 194 IT-kostnader 240 223
21 18 Porto og verditransport 22 25
44 55 Markedsføring 96 81
40 41 Avskrivninger 104 109
119 123 Driftskostnader faste eiendommer 100 93
66 68 Kjøpte tjenester 105 78
131 129 Øvrige driftskostnader 171 178
1.265 1.217 Sum driftskostnader  1.931 1.789

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN