Styrets beretning

Første kvartal 2015

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 567 millioner kroner (597 millioner)
 • Overskudd første kvartal 441 millioner kroner (500 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 14,1 prosent (17,7 prosent)
 • Vekst i utlån 10,0 prosent (4,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 10,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 12,3 prosent (11,1 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,18 kroner (2,48 kroner)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 61,95 kroner (56,39 kroner)

Godt resultat i første kvartal 2015

Hovedtrekk:

 • Resultatet fra kjernevirksomheten styrket med 8 prosent. Økte netto renteinntekter både fra personmarkeds- og næringslivssegmentet
 • Resultatet i konsernet er redusert med 59 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2014
 • Høye kursgevinster i første kvartal 2014
 • Moderat kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån
 • Ren kjernekapital 12,3 prosent (11,1 prosent). Avansert IRB og høyere risikovekter på boliglån implementert per første kvartal
 • Sterk utlåns- og innskuddsvekst

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2015 et overskudd på 441 millioner kroner (500 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 14,1 prosent (17,7 prosent). Resultat før skatt ble 567 millioner kroner (597 millioner).

Driftsinntektene i første kvartal økte med 46 millioner kroner til 844 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2014, i stor grad som følge av økte utlån og bedret innskuddsmargin.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 198 millioner kroner (257 millioner), hvor inntekter av eierinteresser utgjorde 129 millioner kroner (82 millioner). Første kvartal i 2014 inkluderte urealisert gevinst som følge av avtalt salg av bankens aksjer i Nets Holding på 148 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 454 millioner kroner i første kvartal 2015 (441 millioner).

Tap på utlån var 22 millioner kroner (17 millioner) i første kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per første kvartal 2015 ble henholdsvis 10,0 prosent (4,4 prosent) og 10,9 prosent (5,4 prosent).

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet. Fra første kvartal er boliglånsvektene økt for norske IRB-banker, som isolert sett har svekket kapitaldekningen. Sparebank 1 SMN har fått tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet. Dette er implementert per første kvartal 2015. Nettoeffekten av økte boliglånsvekter og implementering av avansert IRB er en økning av ren kjernekapitaldekning på 0,8 prosentpoeng, og ren kjernekapitaldekning er beregnet til 12,3 prosent per første kvartal 2015 (11,1 prosent).

I første kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 2,18 kroner (2,48 kroner), og bokført verdi per egenkapitalbevis var 61,95 kroner ved kvartalsskiftet (56,39 kroner). Børskurs var på samme tidspunkt 59,50 kroner (53,75 kroner). Det er i 2015 utbetalt utbytte for 2014 med 2,25 kroner per egenkapitalbevis.

Netto renteinntekter

Rentenettoen ble 467 millioner kroner (412 millioner). Endringen sammenlignet med første kvartal i 2014 tilskrives:

 • Økte utlån og innskudd både til privat- og næringslivskunder
 • Økte marginer på innskudd
 • Reduserte utlånsmarginer

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjoner for lån solgt til Bolig- og Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2015 samlet 91 millioner kroner (123 millioner).

Det er i løpet av 2014 og i første kvartal 2015 gjennomført tre generelle rentenedsettelser på utlån til privatkunder, og banken har med dette tilpasset rentene på boliglån til konkurransesituasjonen. Gjennom 2014 og 2015 er innskuddsrentene til privat- og næringslivskunder redusert som følge av fallende kostnader på pengemarkedsfinansiering.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2014 er netto renteinntekter redusert med 18 millioner kroner. Halvparten av dette tilskrives færre rentedager i første kvartal enn i fjerde kvartal. Resten av nedgangen er knyttet til reduserte utlånsmarginer, i hovedsak på boliglån.

Provisjonsinntekter

Netto provisjons- og andre inntekter ble 377 millioner kroner (385 millioner) i første kvartal 2015. Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er redusert med 32 millioner kroner på grunn av lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Det er positiv utvikling på inntekter fra eiendomsmegling, regnskapstjenester, forsikring og garantiprovisjoner.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 Endring
Betalingstjenester 47 48 -1
Kredittkort 13 13 1
Sparing 11 10 1
Forsikring 37 31 5
Garantiprovisjoner 16 13 4
Eiendomsmegling 83 71 12
Regnskapstjenester 53 47 6
Forvaltning 4 3 1
Husleieinntekter 10 11 -0
Øvrige provisjoner 11 16 -5
Provisjoner eks. Sb1 Bolig- og Næringskreditt 286 262 24
Provisjoner fra SB1 Bolig- og Næringskreditt 91 123 -32
Sum provisjonsinntekter 377 385 -8

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 69 millioner kroner (175 millioner). Samlet avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 10 millioner kroner (156 millioner, inklusive inntektsført gevinst på aksjer i Nets på 148 millioner)
 • Netto kursgevinst på obligasjoner og derivater 11 millioner kroner (tap 1 million)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 48 millioner kroner (20 millioner)

 

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 10 156 -146
Obligasjoner og derivater  11 -1 12
Valuta- og renteforretninger Markets 48 20 28
Verdiendring finansielle eiendeler 69 175 -106
SpareBank 1 Gruppen 59 46 14
SpareBank 1 Markets -2 -4 2
SpareBank 1 Boligkreditt 41 8 33
SpareBank 1 Næringskreditt 8 11 -3
SpareBank 1 Kredittkort 4 -2 6
BN Bank 18 25 -6
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest - - -
Andre selskaper -0 -1 1
Tilknyttede selskaper 129 82 46
Sum 198 257 -60

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2015 ble 303 millioner kroner (249 millioner). SpareBank 1 Forsikring er den vesentligste bidragsyteren til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 59 millioner kroner (46 millioner).

SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN har ved utgangen av første kvartal en eierandel i SpareBank 1 Markets på 27,3 prosent. Selskapets resultat i dette kvartalet viste et underskudd på 13 millioner kroner (underskudd 16 millioner). SpareBank 1 SMN sin andel ble minus 2 millioner kroner (minus 4 millioner).

Selskapet er fra første april 2015 restrukturert ved at SpareBank 1 SMN har integrert sine kapitalmarkedsaktiviteter i SpareBank 1 Markets. Etter dette har SpareBank 1 SMN en eierandel på 73,3 prosent. Eierandelene for øvrig fordeler seg med 10,0 prosent på SpareBank 1 Nord-Norge, 10,0 prosent på SamSpar (Samarbeidende Sparebanker), 6,1 prosent på Sparebanken Hedmark og 0,6 prosent på LO og ansatteaksjonærer. På proforma basis gir den samlede virksomheten et overskudd på 6 millioner kroner før skatt i første kvartal. Dette er i grove trekk i tråd med forventningen.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. mars 2015 har banken solgt lån for 29 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (31 milliarder kroner), tilsvarende 39 prosent (45 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,67 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2015 var 41 millioner kroner (8 millioner). Resultatet i første kvartal 2015 er sterkt påvirket av urealiserte gevinster på selskapets basisswapper.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell, og med samme administrasjon, som SpareBank 1 Boligkreditt. Per første kvartal 2015 er utlån på 1,5 milliarder kroner (1,2 milliarder) overført til SpareBank 1 Næringskreditt. I 2014 ble avregningssatsen på lån solgt fra BN Bank til SpareBank 1 Næringskreditt endret. Avregningssatsen reflekterer med dette kapitalkostnaden for BN Bank sine solgte lån til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 33,62 prosent, og bankens andel av resultatet i første kvartal 2015 ble 8 millioner kroner (11 millioner).

SpareBank 1 Kredittkort

Selskapet var i ordinær drift fra andre halvår 2014, og oppnådde i første kvartal 2015 et overskudd på 21 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av overskuddet ble 4 millioner kroner. SpareBank1 Kredittkort eies av SpareBank1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,43 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av porteføljen utgjør 742 millioner kroner.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. mars 2015.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2015 ble 18 millioner kroner (25 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på om lag 6 prosent.

BN Bank har fokus på gjennomføring av lønnsomhetsforbedrende tiltak. BN Bank fikk godkjent bruk av avansert IRB på foretaksporteføljen i april 2014, og har en ren kjernekapitaldekning per 31.mars 2015 på 13,9 prosent.

Lav kostnadsvekst

Samlede kostnader ble 454 millioner kroner (441 millioner) i første kvartal 2015. Økningen på 13 millioner kroner tilsvarer 2,8 prosent. I morbanken økte kostnadene med 2 millioner kroner til 307 millioner kroner tilsvarende 0,7 prosent.

Endret kundeadferd og langt større bruk av selvbetjeningsløsninger skaper mulighet for vesentlig effektivisering. Banken legger til grunn nullvekst i kostnader i morbanken frem mot 2017. Dette skal blant annet oppnås gjennom en reduksjon på ca. hundre årsverk i løpet av 2015 og 2016.

I løpet av første kvartal er antall årsverk i morbanken redusert med 34 til 719.

I datterselskapene ble samlet kostnadsvekst 10 millioner kroner tilsvarende 7,5 prosent. Veksten skyldes i stor grad økt kostnadsbase i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Dette er i tråd med selskapets vekststrategi med oppkjøp av lokale regnskapskontor.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,45 prosent (1,56 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 44 prosent (42 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I første kvartal 2015 ble tap på utlån 22 millioner kroner (17 millioner).

På utlån til næringslivskunder er det i første kvartal 2015 netto tapsført 18 millioner kroner, inklusive tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 1 million kroner. På privatkundeporteføljen er det i første kvartal 2015 netto tapsført 4 millioner kroner.

Individuelle nedskrivninger på utlån per første kvartal 2015 utgjorde 160 millioner kroner (173 millioner), en nedgang på 13 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 463 millioner kroner (494 millioner), tilsvarende 0,38 prosent (0,44 prosent) av brutto utlån per 31. mars 2015.

Mislighold over 90 dager var 237 millioner kroner (263 millioner), en nedgang på 26 millioner kroner. I prosent av brutto utlån (inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) er misligholdet 0,19 prosent (0,24 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 59 millioner kroner (59 millioner) tilsvarende 25 prosent (22 prosent).

Misligholdet fordeler seg på næringslivskunder med 95 millioner kroner og privatmarkedskunder med 142 millioner.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 226 millioner kroner (231 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,18 prosent (0,21 prosent). 92 millioner kroner (114 millioner) eller 41 prosent (49 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringslivskunder med 212 millioner kroner og privatmarkedskunder med 14 millioner kroner.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er i første kvartal ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i konsernet. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (295 millioner).

Forvaltningskapital 124 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2015 var 124 milliarder kroner mot 112 milliarder per første kvartal 2014.

Per første kvartal 2015 er 30,6 milliarder kroner (32,2 milliarder kroner) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Samlede utlån har økt med 11,1 milliarder kroner (4,7 milliarder) tilsvarende 10,0 prosent (4,4 prosent) siste 12 måneder og var 122,9 milliarder (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per første kvartal 2015. Utlånene økte i 1. kvartal med 2,5 milliarder kroner tilsvarende 2,1 prosent.

Utlån til næringslivskunder er økt med 5,6 milliarder kroner (redusert med 0,9 milliarder) tilsvarende 13,2 prosent (redusert 2,1 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 47,8 milliarder kroner per første kvartal 2015. Veksten er høyere enn det bankens kapitalplan legger opp til, og utlån til næringslivet vil bli tilpasset året sett under ett. I første kvartal var veksten 1,4 milliarder kroner tilsvarende 3,1 prosent.

Utlån til privatkunder økte med 5,6 milliarder kroner (5,6 milliarder) til 75,2 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 8,0 prosent (8,8 prosent).

Utlån til privatkunder utgjorde 61 prosent (62 prosent) av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) til kunder per første kvartal 2015. I første kvartal økte utlån til privatkunder med 1,1 milliarder tilsvarende 1,4 prosent.

(Fordelt i henhold til sektor - se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte med 5,9 milliarder kroner (2,1 milliarder) siste 12 måneder til 60,6 milliarder kroner per første kvartal 2015. Dette tilsvarer en vekst på 10,9 prosent (5,4 prosent). Veksten i første kvartal ble samlede innskudd redusert med 0,1 milliarder kroner tilsvarende 0,2 prosent.

Innskudd fra privatkunder økte siste 12 måneder med 2,3 milliarder kroner (1,3 milliarder) til 26,5 milliarder tilsvarende 9,4 prosent (5,9 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 3,7 milliarder (0,8 milliarder) til 34,1 milliarder tilsvarende 12,0 prosent (2,7 prosent). Ved utgangen av første kvartal var innskudd fra privatkunder uendret sammenlignet med årsskiftet, mens innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 0,1 milliarder kroner eller 0,3 prosent.

(Fordelt i henhold til sektor - se note 10).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per første kvartal 2015 på 7,2 milliarder kroner, en økning på 34 prosent siden første kvartal 2014. Det er oppnådd svært god vekst både i aksjefond og aktivt forvaltning. Veksten er drevet av både verdiøkninger og økt nysalg.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill.kr) 31.3.15 31.3.14 Endring
Aksjefond 4.765 3.635 1.130
Spareforsikring 642 545 97
Aktiv forvaltning 1.817 1.201 616
Totalt 7.224 5.381  1.843

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst i premievolum på 37 millioner kroner tilsvarende på 3 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 2 prosent, på personforsikring 11 prosent og på tjenestepensjon en nedgang på 2 prosent. Totale inntekter på bankens forsikringsportefølje passerte 120 millioner kroner i 2014 og det prognoseres med en stabil vekst også i 2015. 

Forsikring, premievolum (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 Endring
Skadeforsikring 711 695 16
Personforsikring 251 227 24
Tjenestepensjon 185 188 -3
Totalt 1.147 1.110 37

Privatmarked

Driftsinntektene har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån på egen balanse, samt på boliglån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i første kvartal 2015 samlet på 411 millioner kroner. Rentenettoen ble 239 millioner kroner og provisjonsinntektene 173 millioner. Egenkapitalavkastningen i privatmarkedssegmentet ble 15,5 prosent målt på en regulatorisk kapitalanvendelse omregnet til 13,5 prosent.

Utlånsmarginen i første kvartal 2015 ble 2,36 prosent (2,52 prosent), mens innskuddsmarginen ble minus 0,35 prosent (minus 0,53 prosent) (målt mot 3 mnd. Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 7,3 prosent og 8,4 prosent.

Det er lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært relativt høy i hele markedsområdet. Etterspørselen etter bolig er høy og skyldes underliggende etterspørselsvekst basert på at det er produsert færre boliger enn behovet i flere år.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 282 millioner kroner i første kvartal 2015. Netto renteinntekter ble 235 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 47 millioner inklusive 4 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger. Også i næringslivssegmentet har netto renteinntekter økt etter reprising av porteføljen i 2014.

Egenkapitalavkastningen for næringslivskunder ble 11,9 prosent i første kvartal målt på en regulatorisk kapitalanvendelse omregnet til 13,5 prosent.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,77 prosent (3,00 prosent) og minus 0,41 prosent (minus 0,64 prosent) i første kvartal.

Utlånene økte med 15,0 prosent og innskudd med 13,4 prosent siste 12 måneder.

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets hadde i første kvartal 2015 totale inntekter på 45 millioner kroner (24 millioner) etter et meget godt kvartal for rente- og valutaforretninger. Fra andre kvartal 2015 er virksomheten i SpareBank 1 SMN Markets overdratt til SpareBank 1 Markets (se avsnitt foran om SpareBank 1 Markets).

Fra samme tidspunkt er SpareBank 1 Markets et datterselskap av SpareBank 1 SMN hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 73,3 prosent. Se også note 16 - Hendelser etter balansedagen.

Markets (mill. kr) 31.3.2015 31.3.2014 Endring
Renter og valuta 46,0 16,6 29,4
Verdipapirer 3,6 6,2 -2,6
SpareBank 1 Markets -4,9 1,2 -6,1
VPS og øvrige inntekter 1,2 2,4 -1,2
Investeringer -1,1 -2,4 1,3
Sum inntekter 44,8 24,0 20,8

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2015 ble 37,9 millioner kroner (27,5 millioner) før skatt.

Resultat før skatt (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 7,8 3,5 4,4
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  21,3 16,6 4,7
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 7,9 6,7 1,2
Allegro Kapitalforvaltning 0,3 -0,6 0,9
SpareBank 1 SMN Invest  0,9 0,7 0,2
Andre selskaper -0,3 0,7 -1,0
Sum 37,9 27,5 10,4

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde med en markedsandel på 40 prosent. Selskapets resultat på 7,8 millioner kroner (3,5 millioner) i første kvartal er tilfredsstillende og 4,4 millioner kroner bedre enn første kvartal i 2014.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 21,3 millioner kroner i første kvartal (16,6 millioner) og har positiv resultatutvikling som følge av økte inntekter både fra billån og leasing, og reduserte tap. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,7 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder kroner og billån 1,8 milliarder kroner. Samspar vil i juni 2015 gå inn på eiersiden i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Etter dette vil Samspar-bankene ha en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på ca. 30 prosent. Dette innebærer en betydelig økning i selskapets distribusjonskraft.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et overskudd før skatt på 7,9 millioner kroner (6,7 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har en vekststrategi tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer. Dette representerer en konsolidering av en fragmentert regnskapsbransje. 

Allegro Kapitalforvaltning er et aktiv forvaltningsselskap som forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultatet i selskapet ble i første kvartal 2015 0,3 millioner kroner (minus 0,6 millioner). Selskapet forvalter en portefølje på 1,8 milliarder kroner.

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i første kvartal 2015 på 0,9 millioner kroner (0,7 millioner). Resultatet i selskapet er konsekvens av verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning, og er resultatet fra selskapsregnskapet. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapene Grilstad Marina og Hommelvik Sjøside. Det er ikke inntektsført resultater i disse selskapene i første kvartal.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 14 milliarder kroner og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 85 prosent (72 prosent).

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (Outlook Review for Upgrade) og A- (stable outlook). Banken ble i mars 2015 satt på Outlook Review for Upgrade av Moody's i likhet med flere andre norske og europeiske banker.

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2015 ble 12,3 prosent (11,1 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

(mill. kr) 31.3.15 31.3.14
Ren kjernekapital 11.008 9.655
Hybridkapital 1.705 1.647
Ansvarlig lån 2.435 1.591
Ansvarlig kapital 15.147 12.893
Kapitalkrav 7.134 6.989
Beregningsgrunnlag 89.171 87.361
Ren kjernekapitalandel 12,3 % 11,1 %
Kjernekapitalandel 14,3 % 12,9 %
Kapitaldekning 17,0 % 14,8 %

SpareBank 1 SMN fikk i første kvartal 2015 tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet. Dermed er et viktig premiss i konsernets kapitalplan på plass.

Tillatelsen medfører at det regulatoriske kapitalkravet blir mer tilpasset den faktiske kredittrisikoen banken har i sin samlede utlånsportefølje. Risikovekten for bankens foretaksportefølje ble redusert fra ca 90 prosent til 66 prosent. Med virkning fra første kvartal 2015 er risikovektene for boliglån økt som følge av Finanstilsynets innstramminger. Risikovekt på boliglån på konsolidert nivå økte til om lag 23 prosent. Som følge av reduserte risikovekter på næringsliv har det oppstått et kapitalkrav knyttet til overgangsreglene. De samlede effektene av disse endringene utgjør om lag 0,8 prosentpoeng i styrket ren kjernekapitaldekning.

Minimumskravet til ren kjernekapital per 31. mars 2015 var på 10 prosent, hvorav samlede bufferkrav utgjorde 5,5 prosent.

Motsyklisk buffer på en prosent vil bli innført ved utgangen av andre kvartal 2015. Finansdepartementet besluttet den 27. mars 2015 at motsyklisk buffer ikke skulle endres. Normal varslingsfrist ved økning er tolv måneder.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav. Styret legger vekt på at konsernet skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle alle regulatoriske krav, samt markedets forventninger. I praksis betyr det at bankens mål for ren kjernekapitaldekning er uendret, selv om SpareBank 1 SMN ikke ble definert som SIFI. Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent inklusiv motsyklisk buffer på 1,0 prosent pluss en reserve på 0,5 prosent.

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25 til 35 prosent av konsernresultatet
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital, og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelige for å nå målet for ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2015 var 61,95 kroner (56,39 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 2,18 kroner (2,48 kroner).

Per 31. mars 2015 var kursen 59,50 kroner (53,75 kroner), og det er i 2015 utbetalt et utbytte for 2014 på 2,25 kroner per bevis (1,75 kroner).

Pris/Inntjening ble 6,81 og Pris/Bok 0,96 per 31. mars 2015.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivået er lavt.

Banken legger til grunn fallende vekstrate i BNP som følge av reduserte oljeinvesteringer. Dette vil dels motvirkes av internasjonal vekst samt en svakere norsk krone som vil virke positivt for eksportnæringene. Banken legger også til grunn en moderat vekst i utlån til midtnorsk næringsliv fremover som følge av lavt investeringsnivå.

Banken forventer en viss økning i arbeidsledigheten, men legger til grunn at arbeidsledigheten fortsatt vil være relativt lav. Kombinert med en fortsatt reallønnsvekst, og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens privatmarkeds-portefølje fortsatt vil være lav.

Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Dersom boligprisene stagnerer, eller faller, vil det være en risiko for at husholdningenes sparerate øker, og at dette vil gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Norges Bank anbefalte at motsyklisk buffer videreføres uendret. De finansielle ubalansene som Norges Bank benytter som vurderingskriterier er historisk høye, men veksten ser ut til å ha stoppet opp. Finanstilsynet vurderer at husholdningenes gjeldsvekst tilsier at motsyklisk buffer burde vært økt med 0,5 prosentpoeng. Dersom kredittveksten eller boligprisveksten igjen øker vil det kunne medføre at Norges Bank anbefaler Finansdepartementet om å øke motsyklisk buffer.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover

Styret er tilfreds med resultatet for første kvartal 2015. Kjernevirksomheten har fortsatt god inntektsutvikling samtidig som kostnadsveksten er moderat og tap på utlån fortsatt er svært lave.

Vekst i utlån til næringslivet har vært høyere enn forutsatt i kapitalplanen, og den videre utviklingen i utlån til næringslivet i 2015 og 2016 vil reflektere at veksten for året skal ligge innenfor kapitalplanens rammer. Målet om ren kjernekapital i 2016 på 13,5 prosent vil bli oppnådd med tilbakeholdt overskudd og moderat vekst.

Fallende oljepris og en noe mer negativ konjunktursituasjon har medført økt oppmerksomhet mot risiko i bankenes utlånseksponering. SpareBank 1 SMN har lav eksponering mot oljeprisen i bankens markedsområde og styret antar at SpareBank 1 SMN vil bli mindre berørt av den pågående restrukturering av oljerelatert virksomhet enn mange andre banker. Mislighold i SpareBank 1 SMN er på et meget lavt nivå, og det er ikke funnet grunnlag for å øke gruppevise nedskrivninger.

Endret kundeadferd med tiltagende bruk av digitale kanaler og redusert besøk i bankkontorene gir behov for ny innretning av distribusjon av bankens produkter og tjenester. Banken vil optimalisere ressursbruken mellom kanalene og foreta en kontinuerlig tilpasning av distribusjonsmodell slik at bankens distribusjon tilpasses kundeadferd og kundenes bruk av kanalene. Denne endringen danner et godt grunnlag for redusert ressursbruk i banken. En effektiv kontorstruktur bemannet med kompetente rådgivere, kombinert med en kundeorientert direktebank og gode selvbetjente løsninger skal gi kundene et godt og fremtidsrettet tilbud.

SpareBank 1 SMN har gjennom SpareBank 1-alliansen en god plattform for å gjennomføre de systemtilpasninger som er nødvendige på en kostnadseffektiv måte.

Styret forventer at 2015 blir et godt år for SpareBank 1 SMN.

 

           Trondheim, 8. mai 2015  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bjordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN