Note 16 - Hendelser etter balansedagen

Overtakelse av aksjer i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN integrerte sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer første april 2015. SpareBank 1 SMN eier med dette 73,3 prosent (27,3 prosent) av aksjene i SpareBank 1 Markets og selskapet konsolideres fra og med andre kvartal 2015. Øvrige eier er SpareBank 1 Nord-Norge 10,0 prosent, Samarbeidende Sparebanker 10,0 prosent, Sparebanken Hedmark 6,1 prosent og andre eiere 0,6 prosent . Eierne ønsker å forsterke et fullverdig produkt- og tjenestetilbud innenfor marketssegmentet samt realisere samordningsgevinster.

 Det er utarbeidet en oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler i SpareBank 1 Markets gir en inntektsføring på omlag 20 millioner kroner i konsernregnskapet for andre kvartal. I tillegg etableres ny kostpris på tidligere eierandel som gir en inntektsføring i konsernregnskapet på omlag 16 millioner kroner. 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN