Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2015    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 377 6.964 - 7.340
- Obligasjoner og sertifikater 3.170 10.784 - 13.954
- Egenkapitalinstrumenter 53 - 611 664
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 3.991 4.034
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 35 35
Sum eiendeler 3.600 17.790 4.638 26.028
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 375 5.721 - 6.096
Sum forpliktelser 375 5.721 - 6.096
         
         
Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2014    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 149 3.782 - 3.931
- Obligasjoner og sertifikater 4.120 13.558 - 17.679
- Egenkapitalinstrumenter 63 - 995 1.058
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 2.572 2.614
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 36 36
Sum eiendeler 4.332 17.383 3.603 25.318
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 409 2.611 - 3.020
Sum forpliktelser 409 2.611 - 3.020

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2014 
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 326 7.551 - 7.877
- Obligasjoner og sertifikater 3.859 10.318 - 14.177
- Egenkapitalinstrumenter 48 - 625 673
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 3.277 3.320
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 35 35
Sum eiendeler 4.233 17.911 3.937 26.082
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 324 5.928 - 6.252
Sum forpliktelser 324 5.928 - 6.252

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2015    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 828 4 - 833
Avhending -157 -20 - -177
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 43 2 - 45
Utgående balanse 31.03.15 3.991 611 35 4.638

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2014
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 17 7 - 24
Avhending -94 -71 - -165
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -8 150 -3 139
Utgående balanse 31.03.14 2.572 995 36 3.603

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2014  
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 946 38 3 987
Avhending -389 -341 -4 -733
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 64 19 -4 79
Utgående balanse 31.12.14 3.277 625 35 3.937

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN