Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Renteinntekter  992 1.019 1.103 1.080 1.055 1.027 1.059 1.068 1.036
Rentekostnader 525 552 618 617 625 615 624 634 633
Netto renteinntekter 467 467 485 463 430 412 436 434 403
Provisjonsinntekter 313 306 323 314 326 318 323 323 323
Provisjonskostnader 32 27 33 28 28 25 25 28 21
Andre driftsinntekter 132 97 81 74 96 93 84 72 95
Netto provisjons- og andre inntekter 413 377 371 361 394 385 382 367 396
Utbytte 22 0 5 0 14 46 0 11 30
Inntekt av eierinteresser 120 129 144 170 131 82 98 120 36
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 23 69 -58 1 56 129 58 5 -17
Netto avk. på finansielle investeringer 165 198 91 170 201 257 156 135 49
Sum inntekter 1.044 1.042 947 993 1.026 1.055 974 937 849
Personalkostnader 283 267 267 235 245 254 222 224 237
Administrasjonskostnader 147 126 129 122 126 123 134 100 117
Andre driftskostnader 66 61 83 68 72 64 110 83 81
Sum driftskostnader 496 454 479 425 443 441 465 406 435
Resultat før tap 548 588 467 568 583 614 508 530 413
Tap på utlån, garantier m.v. 35 22 34 24 15 17 32 30 22
Resultat før skatt  513 567 434 545 568 597 476 501 391
Skattekostnad 83 126 60 101 103 99 110 98 102
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 -0 0 -1 -1 1 -4 31 -4
Periodens resultat 430 441 375 443 464 500 361 433 285

  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN