Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2014 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 2014
1.447 1.194 1.294 Periodens resultat etter skatt 1.119 1.407 1.782
40 29 31 Av- og nedskrivninger 79 80 109
83 51 106 Tap på utlån/garantier 112 55 89
1.569 1.274 1.430 Tilført fra årets virksomhet 1.310 1.542 1.980
-3.395 -1.226 384 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -62 -1.308 -3.333
3.205 2.824 -884 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -520 2.797 3.144
-9.733 -5.893 -4.301 Reduksjon/(økning) utlån -4.402 -6.236 -10.134
-362 -181 -1.758 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.518 48 -97
4.819 2.129 3.074 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.940 2.158 4.753
2.542 -747 -799 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -799 -748 2.542
2.761 1.544 -253 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -253 1.544 2.761
1.406 -276 -3.106 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.303 -203 1.614
-32 -20 -17 Investering i varige driftsmidler -28 -57 -83
- - - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler - - -
-258 -216 -489 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -30 -331 -437
235 251 2 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -512 335 322
-55 16 -504 B) Netto likviditetsendring investeringer -571 -52 -198
51 6 82 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 82 6 51
- - -0 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  -0 - -
-227 -227 -292 Utbetalt utbytte -292 -227 -227
-124 -124 -160 Besluttet gaveutdeling -160 -124 -124
-82 -65 - Korrigering EK/direkte egenkapitalføringer 264 -70 -148
-1.085 -3.365 556 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 556 -3.365 -1.085
-1.467 -3.775 186 C) Netto likviditetsendringer finansiering 450 -3.781 -1.534
-117 -4.036 -3.424 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -3.424 -4.036 -117
4.793 4.793 4.676 Likviditetsbeholdning per 1.1 4.676 4.793 4.793
4.676 757 1.252 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.252 757 4.676
-117 -4.036 -3.424 Endring -3.424 -4.036 -117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN