Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
Renteinntekter  1.058 992 1.019 1.103 1.080 1.055 1.027 1.059 1.068
Rentekostnader 593 525 552 618 617 625 615 624 634
Netto renteinntekter 466 467 467 485 463 430 412 436 434
Provisjonsinntekter 317 313 306 323 314 326 318 323 323
Provisjonskostnader 38 32 27 33 28 28 25 25 28
Andre driftsinntekter 99 132 97 81 74 96 93 84 72
Netto provisjons- og andre inntekter 378 413 377 371 361 394 385 382 367
Utbytte 0 22 0 5 0 14 46 0 11
Inntekt av eierinteresser 78 120 129 144 170 131 82 98 120
Netto verdiendring på finansielle eiendeler -91 23 69 -58 1 56 129 58 5
Netto avk. på finansielle investeringer -13 165 198 91 170 201 257 156 135
Sum inntekter 831 1.044 1.042 947 993 1.026 1.055 974 937
Personalkostnader 264 283 267 267 235 245 254 222 224
Administrasjonskostnader 137 147 126 129 122 126 123 134 100
Andre driftskostnader 65 66 61 83 68 72 64 110 83
Sum driftskostnader 466 496 454 479 425 443 441 465 406
Resultat før tap 364 548 588 467 568 583 614 508 530
Tap på utlån, garantier m.v. 56 35 22 34 24 15 17 32 30
Resultat før skatt  309 513 567 434 545 568 597 476 501
Skattekostnad 61 83 126 60 101 103 99 110 98
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -0 -0 0 -1 -1 1 -4 31
Periodens resultat 248 430 441 375 443 464 500 361 433

  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN