Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2014 2.kv.14 2.kv.15 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) Note 30.6.15 30.6.14 2.kv.15 2.kv.14 2014
4.223 1.046 980 2.062 1.987 Renteinntekter    2.011 2.082 992 1.055 4.265
2.578 651 553 1.287 1.133 Rentekostnader   1.077 1.239 525 625 2.475
1.644 396 427 775 854 Netto renteinntekter 1 934 843 467 430 1.790
1.031 259 245 518 492 Provisjonsinntekter   619 644 313 326 1.281
104 26 23 47 47 Provisjonskostnader   59 53 32 28 113
47 11 192 25 202 Andre driftsinntekter   230 189 132 96 344
973 244 415 497 648 Netto provisjons- og andre inntekter   790 780 413 394 1.512
311 248 361 311 466 Utbytte   22 60 22 14 65
- - - - - Inntekt av eierinteresser   248 214 120 131 527
197 15 -74 182 -7 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2 92 185 23 56 128
508 263 288 493 459 Netto avk. på finansielle investeringer   362 459 165 201 720
3.125 903 1.129 1.764 1.961 Sum inntekter   2.086 2.081 1.044 1.026 4.021
645 152 141 313 301 Personalkostnader 2 550 500 283 245 1.002
410 105 107 203 209 Administrasjonskostnader   273 248 147 126 500
209 50 51 95 96 Andre driftskostnader   126 136 66 72 287
1.265 306 299 611 606 Sum driftskostnader 4 950 884 496 443 1.789
1.860 596 830 1.153 1.355 Resultat før tap   1.137 1.197 548 583 2.232
83 14 32 29 52 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 56 32 35 15 89
1.777 583 798 1.124 1.302 Resultat før skatt  3 1.080 1.165 513 568 2.143
330 90 70 182 185 Skattekostnad   209 202 83 103 362
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -1 0 -0 -1 0
1.447 492 728 942 1.117 Periodens resultat   871 963 430 464 1.782
          Majoritetens andel av periodens resultat   866 959 427 461 1.772
          Minoritetens andel av periodens resultat   5 5 3 3 10
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   4,34 4,80 2,14 2,31 8,87
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   4,31 4,77 2,13 2,29 8,82

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2014 2.kv.14 2.kv.15 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 2.kv.15 2.kv.14 2014
1.447 492 728 942 1.117 Periodens resultat 871 963 430 464 1.782
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-111 -89 - -89 - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -95 - -95 -117
29 24 - 24 - Skatt på estimatavvik pensjon - 26 - 26 31
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 29 -2 - -3 -9
-82 -65 - -65 - Sum  29 -71 - -73 -94
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - -2
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 - - - 0
- - - - -  Skatt  - - - - -
- - - - -  Sum  1 - - - -2
1.365 428 728 878 1.117 Totalresultat 901 892 430 391 1.685
          Majoritetens andel av periodens totalresultat 896 887 427 388 1.676
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 5 5 3 3 10
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2014 2.kv.14 2.kv.15 30.6.14 30.6.15 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.6.15 30.6.14 2.kv.15 2.kv.14 2014
1,41 1,39 1,36 1,36 1,36 Netto renteinntekter 1,47 1,46 1,47 1,49 1,52
0,84 0,86 1,32 0,87 1,03 Netto provisjons- og andre inntekter 1,25 1,35 1,30 1,37 1,28
0,44 0,92 0,92 0,86 0,73 Netto avk. på finansielle investeringer 0,57 0,80 0,52 0,70 0,61
1,09 1,08 0,95 1,07 0,97 Sum driftskostnader  1,50 1,53 1,56 1,54 1,52
1,60 2,09 2,64 2,02 2,16 Resultat før tap 1,79 2,08 1,72 2,02 1,89
0,07 0,05 0,10 0,05 0,08 Tap på utlån, garantier m.v. 0,09 0,05 0,11 0,05 0,08
1,53 2,05 2,54 1,97 2,08 Resultat før skatt  1,70 2,02 1,61 1,97 1,82
0,40 0,34 0,26 0,35 0,31 Kostnader/ inntekter 0,46 0,42 0,47 0,43 0,44
70 %     73 % 74 % Innskuddsdekning 70 % 70 %     67 %
14,1% 19,5 % 26,2 % 18,8 % 20,3 % Egenkapitalavkastning 13,7 % 16,8 % 13,4 % 16,0 % 15,1%

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN