Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning per 30. juni da det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2014.

Overtakelse av aksjer i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN integrerte sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer første april 2015. SpareBank 1 SMN eier med dette 73,4 prosent (27,3 prosent) av aksjene i SpareBank 1 Markets og selskapet konsolideres fra og med andre kvartal 2015. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge 10,0 prosent, Samarbeidende Sparebanker 10,0 prosent, Sparebanken Hedmark 6,1 prosent og andre eiere 0,6 prosent. Eierne ønsker å forsterke et fullverdig produkt- og tjenestetilbud innenfor marketssegmentet, samt realisere samordningsgevinster.

Det er utarbeidet en oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtagelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler i SpareBank 1 Markets gir en inntektsføring på omlag 20 millioner kroner i konsernregnskapet for andre kvartal. I tillegg etableres ny kostpris på tidligere eierandeler som gir en inntektsføring i konsernregnskapet på omlag 16 millioner kroner. I morbankens regnskap medfører salg av marketsvirksomheten en inntektsføring på 183 millioner kroner. I tillegg er aksjen i SpareBank 1 Markets nedskrevet med 28 millioner kroner i morbanken.

Redusert eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge

Fra juni 2015 har datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge fått åtte nye SamSpar-banker som nye samarbeidspartnere og eiere. Fra før var Sparebank 1 Nordvest og Sparebank 1 Søre Sunnmøre på eiersiden, slik at Samarbeidende Sparebanker nå har en eierandel på 27,9 prosent. SpareBank 1 SMN reduserte sin eierandel i selskapet fra 90,1 prosent til 72,1 prosent. Med Samarbeidende Sparebanker på eiersiden er selskapet tilstede i ti ulike fylker godt spredt i Midt- og Sør-Norge, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold og Østfold.

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN