Hovedtall

  30.9.15 30.9.14 2014
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 1.399 1,46 1.305 1,50 1.790 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 1.168 1,22 1.140 1,31 1.512 1,28
Netto avk. på finansielle investeringer 350 0,37 629 0,72 720 0,61
Sum inntekter 2.917 3,05 3.074 3,54 4.021 3,41
Sum driftskostnader 1.416 1,48 1.310 1,51 1.789 1,52
Resultat før tap 1.501 1,57 1.765 2,03 2.232 1,89
Tap på utlån, garantier m.v. 112 0,12 55 0,06 89 0,08
Resultat før skatt  1.389 1,45 1.709 1,97 2.143 1,82
Skattekostnad 270 0,28 302 0,35 362 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 0,00 0 0,00 0 0,00
Periodens resultat 1.119 1,17 1.407 1,62 1.782 1,51
             
Nøkkeltall 30.9.15   30.9.14   2014  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 11,5 %   16,1 %   15,1 %  
Kostnadsprosent 2) 49 %   43 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 94.917   86.724   90.578  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 126.180   116.464   120.435  
Innskudd fra kunder 63.620   58.091   60.680  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 67 %   67 %   67 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,3 %   5,4 %   7,3 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,5 %   8,5 %   8,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 127.465   115.730   117.794  
Forvaltningskapital 129.237   117.194   126.047  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,12 %   0,06 %   0,08 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,17 %   0,29 %   0,22 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,36 %   0,18 %   0,18 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  17,9 %   16,1 %   15,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  15,2 %   13,4 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 13,2 %   11,5 %   11,2 %  
Kjernekapital 13.451   12.302   12.382  
Netto ansvarlig kapital 15.886   14.826   14.937  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   49   49  
Antall årsverk 1.228   1.186   1.192  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.9.15 30.9.14 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76
Børskurs 54,00 59,25 58,50 55,00 34,80 36,31
Børsverdi (mill. kroner) 7.011 7.692 7.595 7.141 4.518 3.731
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 65,52 60,53 62,04 55,69 50,09 48,91
Resultat per EKB, majoritetsandel 5,57 6,97 8,82 6,92 5,21 6,06
Utbytte per EKB     2,25 1,75 1,50 1,85
Pris / Resultat per EKB 7,27 6,38 6,63 7,95 6,68 5,99
Pris / Bokført egenkapital 0,82 0,98 0,94 0,99 0,69 0,74
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN