Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) Note 31.3.15 31.3.14 31.12.14
4.676 1.196 568 Kontanter og fordringer på sentralbanker   568 1.196 4.676
4.364 3.953 5.056 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.952 1.088 1.289
86.920 76.230 88.587 Brutto utlån til kunder 5,8 92.311 79.606 90.578
-164 -156 -151  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -160 -173 -172
-278 -278 -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295 -295
86.478 75.795 88.158 Netto utlån til kunder   91.855 79.138 90.112
14.177 17.679 13.954 Sertifikater og obligasjoner  15 13.954 17.679 14.177
7.972 3.932 7.436 Derivater 14 7.340 3.931 7.877
257 640 264 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 700 1.094 708
3.361 3.200 3.362 Investering i eierinteresser   5.185 4.787 5.129
2.490 2.442 2.564 Investering i konsernselskaper   - - -
101 114 222 Virksomhet holdt for salg   16 62 45
447 447 447 Goodwill   529 521 526
297 904 412 Øvrige eiendeler 9 1.587 2.114 1.509
124.619 110.302 122.443 Eiendeler   123.687 111.609 126.047
9.123 5.763 7.598 Innskudd fra kredittinstitusjoner   7.598 5.766 9.123
- 1.148 - Innlån bytteordning med staten   - 1.148 -
61.202 55.092 61.137 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 60.589 54.643 60.680
33.001 30.209 31.971 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 31.971 30.209 33.001
6.252 3.020 6.096 Derivater 15 6.096 3.020 6.252
846 1.842 1.463 Annen gjeld 12 1.495 2.116 1.095
- - - Virksomhet holdt for salg   0 - -
3.371 3.318 3.415 Ansvarlig lånekapital 11 3.415 3.318 3.371
113.795 100.393 111.681 Sum gjeld   111.165 100.220 113.523
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0 -0
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.122 2.496 3.122  Utjevningsfond    3.122 2.496 3.122
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
160 - -  Avsatt gaver    - - 160
3.619 3.276 3.619  Grunnfondskapital    3.619 3.276 3.619
139 195 139  Fond for urealiserte gevinster    148 206 148
- - -  Annen egenkapital    1.622 1.357 1.620
- 450 389  Ordinært resultat    441 500 -
       Minoritetsandel    78 62 72
10.824 9.909 10.761  Sum egenkapital  13 12.521 11.389 12.524
124.619 110.302 122.443  Gjeld og egenkapital    123.687 111.609 126.047

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN