Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
- - - Utsatt skattefordel 30 18 44
162 167 156 Varige driftsmidler 1.099 1.160 1.120
31 395 33 Opptjente ikke motatte inntekter 55 406 42
8 149 26 Fordringer verdipapirer 26 149 8
6 82 6 Pensjoner 6 82 6
89 111 192 Andre eiendeler 371 300 289
297 904 412 Sum øvrige eiendeler 1.587 2.114 1.509

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN