Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
      Misligholdte utlån       
224 205 224 Brutto mislighold over 90 dager *) 237 263 270
63 51 58 - Individuelle nedskrivninger 59 59 67
162 155 166 Netto misligholdte utlån 178 205 202
28 % 25 % 26 % Avsetningsgrad 25 % 22 % 25 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
208 213 225 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 226 231 216
101 105 93 - Individuelle nedskrivninger 92 114 105
107 108 132 Netto andre tapsutsatte engasjement 134 117 112
49 % 49 % 41 % Avsetningsgrad 41 % 49 % 48 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per første kvartal  
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN