Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank 
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Individuelle nedskrivninger Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 25 139 164 28 122 150 28 122 150
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 1 31 32 3 7 10 10 41 51
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 1 2 3 1 0 2 6 13 19
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 4 4 2 1 3 1 0 2
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 2 15 17 2 13 15 11 72 83
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  26 125 151 28 128 156 25 139 164
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'
 
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Gruppenedskrivninger  Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 188 278 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  -  - -  -  - -  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 90 188 278 90 188 278 90 188 278

 

Konsern         
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Individuelle nedskrivninger Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. 24 147 172 41 131 173 33 139 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 1 32 33 6 10 16 14 51 66
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 1 2 3 1 1 2 7 15 22
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 4 4 2 1 3 1 1 2
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 3 17 20 2 14 16 11 73 84
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  26 134 160 38 135 173 24 147 172
                   
                   
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Gruppenedskrivninger  Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 94 201 295 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  -  - -  -  - -  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 94 201 295 94 201 295 94 201 295

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN