Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2014 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) Note 31.3.15 31.3.14 2014
4.223 1.016 1.007 Renteinntekter    1.019 1.027 4.265
2.578 637 580 Rentekostnader   552 615 2.475
1.644 379 427 Netto renteinntekter 1 467 412 1.790
1.031 259 247 Provisjonsinntekter   306 318 1.281
104 20 24 Provisjonskostnader   27 25 113
47 14 10 Andre driftsinntekter   97 93 344
973 253 233 Netto provisjons- og andre inntekter   377 385 1.512
311 63 105 Utbytte   0 46 65
- - - Inntekt av eierinteresser   129 82 527
197 166 66 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2 69 129 128
508 229 171 Netto avk. på finansielle investeringer   198 257 720
3.125 861 832 Sum inntekter   1.042 1.055 4.021
645 161 160 Personalkostnader 2 267 254 1.002
410 99 102 Administrasjonskostnader   126 123 500
209 45 44 Andre driftskostnader   61 64 287
1.265 305 307 Sum driftskostnader 4 454 441 1.789
1.860 556 525 Resultat før tap   588 614 2.232
83 15 20 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 22 17 89
1.777 541 505 Resultat før skatt  3 567 597 2.143
330 91 115 Skattekostnad   126 99 362
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -0 1 0
1.447 450 389 Periodens resultat   441 500 1.782
      Majoritetens andel av periodens resultat   439 498 1.772
      Minoritetens andel av periodens resultat   2 1 10
               
      Resultat per egenkapitalbevis   2,19 2,49 8,87
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   2,18 2,48 8,82

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2014 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 2014
1.447 450 389 Periodens resultat 441 500 1.782
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-111 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - -117
29 - - Skatt på estimatavvik pensjon - - 31
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 0 1 -9
-82 - - Sum  0 1 -94
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - -2
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 - 0
- - -  Skatt  - - -
- - -  Sum  1 - -2
1.365 450 389 Totalresultat 442 501 1.685
      Majoritetens andel av periodens totalresultat 439 499 1.676
      Minoritetens andel av periodens totalresultat 2 1 10

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2014 31.3.14 31.3.15 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.15 31.3.14 2014
1,41 1,35 1,38 Netto renteinntekter 1,50 1,45 1,52
0,84 0,90 0,76 Netto provisjons- og andre inntekter 1,21 1,36 1,28
0,44 0,82 0,55 Netto avk. på finansielle investeringer 0,63 0,91 0,61
1,09 1,09 0,99 Sum driftskostnader  1,45 1,56 1,52
1,60 1,98 1,70 Resultat før tap 1,88 2,16 1,89
0,07 0,05 0,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,07 0,06 0,08
1,53 1,93 1,63 Resultat før skatt  1,82 2,10 1,82
0,40 0,35 0,37 Kostnader/ inntekter 0,44 0,42 0,44
70 % 72 % 69 % Innskuddsdekning 66 % 69 % 67 %
14,1 % 18,3 % 14,4 % Egenkapitalavkastning 14,1 % 17,7 % 15,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN