Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 31.12.15 31.12.14
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 3.790 3.122
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 179 90
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 7.461 6.704
Grunnfondskapital 4.105 3.619
Fond for urealiserte gevinster 100 49
B. Sum grunnfondskapital 4.205 3.668
Avsetning gaver 40 160
Avsatt utbytte 292 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 11.998 10.824
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,96 % 64,64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,96 % 64,64 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN