Hovedtall

  30.6.15 30.6.14 2014
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 934 1,47 843 1,46 1.790 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 790 1,25 780 1,35 1.512 1,28
Netto avk. på finansielle investeringer 362 0,57 459 0,80 720 0,61
Sum inntekter 2.086 3,29 2.081 3,61 4.021 3,41
Sum driftskostnader 950 1,50 884 1,53 1.789 1,52
Resultat før tap 1.137 1,79 1.197 2,08 2.232 1,89
Tap på utlån, garantier m.v. 56 0,09 32 0,05 89 0,08
Resultat før skatt  1.080 1,70 1.165 2,02 2.143 1,82
Skattekostnad 209 0,33 202 0,35 362 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 0,00 0 0,00 0 0,00
Periodens resultat 871 1,37 963 1,67 1.782 1,51
             
Nøkkeltall 30.6.15   30.6.14   2014  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 13,7 %   16,8 %   15,1 %  
Kostnadsprosent 2) 46 %   42 %   44 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 94.179   85.464   90.578  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 124.519   114.819   120.435  
Innskudd fra kunder 66.186   59.402   60.680  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 70 %   70 %   67 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,4 %   5,1 %   7,3 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 11,4 %   8,5 %   8,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 126.874   115.243   117.794  
Forvaltningskapital 130.888   118.758   126.047  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,09 %   0,06 %   0,08 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,23 %   0,29 %   0,22 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,30 %   0,18 %   0,18 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  17,3 %   15,0 %   15,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  14,6 %   13,3 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 12,7 %   11,4 %   11,2 %  
Kjernekapital 13.142   11.635   12.382  
Netto ansvarlig kapital 15.577   13.164   14.937  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   49   49  
Antall årsverk 1.227   1.167   1.192  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.15 30.6.14 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 %
Antall utstedte bevis ( mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76
Børskurs ved utgangen av perioden (kroner) 65,50 54,25 58,50 55,00 34,80 36,31
Børsverdi (mill. kroner) 8.504 7.043 7.595 7.141 4.518 3.731
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 64,18 58,32 62,04 55,69 50,09 48,91
Resultat per EKB, majoritetsandel 4,31 4,77 8,82 6,92 5,21 6,06
Utbytte per EKB     2,25 1,75 1,50 1,85
Pris / Resultat per EKB 7,60 5,68 6,63 7,95 6,68 5,99
Pris / Bokført egenkapital 1,02 0,93 0,94 0,99 0,69 0,74
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN