Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.14 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) Note 30.9.15 30.9.14 31.12.14
4.676 757 1.252 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.252 757 4.676
4.364 4.184 6.122 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.807 1.144 1.289
86.920 83.118 91.163 Brutto utlån til kunder 5,8 94.917 86.724 90.578
-164 -170 -182  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -191 -182 -172
-278 -278 -308  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -326 -295 -295
86.478 82.669 90.673 Netto utlån til kunder   94.400 86.247 90.112
14.177 15.393 14.430 Sertifikater og obligasjoner  15 14.430 15.393 14.177
7.972 5.053 7.580 Derivater 14 7.513 5.052 7.877
257 240 254 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.221 695 708
3.361 3.318 3.366 Investering i eierinteresser   5.189 5.008 5.129
2.490 2.477 2.853 Investering i konsernselskaper   - - -
101 114 222 Virksomhet holdt for salg   15 61 45
447 447 447 Goodwill   528 522 526
297 1.045 291 Øvrige eiendeler 9 1.882 2.316 1.509
124.619 115.698 127.490 Eiendeler   129.237 117.194 126.047
9.123 5.827 8.324 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.324 5.827 9.123
61.202 58.519 64.276 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 63.620 58.091 60.680
33.001 30.721 33.557 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 33.557 30.721 33.001
6.252 4.385 5.523 Derivater 15 5.486 4.385 6.252
846 2.332 691 Annen gjeld 12 1.342 2.617 1.095
- - - Virksomhet holdt for salg   0 - -
3.371 3.325 3.453 Ansvarlig lånekapital 11 3.453 3.325 3.371
113.795 105.109 115.824 Sum gjeld   115.782 104.966 113.523
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0 -0
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.122 2.496 3.122  Utjevningsfond    3.122 2.496 3.122
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
160 - -  Avsatt gaver    - - 160
3.619 3.276 3.619  Grunnfondskapital    3.619 3.276 3.619
139 195 139  Fond for urealiserte gevinster    148 206 148
- -65 -  Annen egenkapital    1.660 1.285 1.620
- 1.194 1.294  Ordinært resultat    1.119 1.407 -
       Minoritetsandel    295 66 72
10.824 10.588 11.666  Sum egenkapital  13 13.455 12.228 12.524
124.619 115.698 127.490  Gjeld og egenkapital    129.237 117.194 126.047

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN