Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. sept 2015    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 64 7.448 - 7.513
- Obligasjoner og sertifikater 1.697 12.732 - 14.430
- Egenkapitalinstrumenter 613 - 572 1.184
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 4.706 4.749
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 36 36
Sum eiendeler 2.374 20.223 5.314 27.912
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 64 5.421 - 5.486
Sum forpliktelser 64 5.421 - 5.486

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. sept 2014    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 269 4.783 - 5.052
- Obligasjoner og sertifikater 4.111 11.194 - 15.305
- Egenkapitalinstrumenter 46 - 615 661
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 2.631 2.673
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 33 33
Sum eiendeler 4.426 16.020 3.279 23.724
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 265 4.119   4.384
Sum forpliktelser 265 4.119 - 4.384

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2014     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 326 7.551 - 7.877
- Obligasjoner og sertifikater 3.859 10.318 - 14.177
- Egenkapitalinstrumenter 48 - 625 673
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 3.277 3.320
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 35 35
Sum eiendeler 4.233 17.911 3.937 26.082
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 324 5.928 - 6.252
Sum forpliktelser 324 5.928 - 6.252

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. sept 2015    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 2.044 9 3 2.056
Avhending -599 -61 -2 -662
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 48 -2 - 47
Endring diskonteringsrente i verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - - -64
Utgående balanse 30.09.15 4.706 572 36 5.314

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. sept 2014    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 241 28   269
Avhending -263 -329 -4 -596
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -4 8 -3 1
Utgående balanse 30.09.14 2.631 615 33 3.279

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2014    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 946 38 3 987
Avhending -389 -341 -4 -733
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 64 19 -4 79
Utgående balanse 31.12.14 3.277 625 35 3.937

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN