Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
820 300 300 Sertifikatgjeld, nominell verdi 300 300 820
30.981 29.564 32.180 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 32.180 29.564 30.981
830 627 788 Verdijusteringer 788 627 830
370 230 289 Påløpte renter 289 230 370
33.001 30.721 33.557 Sum verdipapirgjeld 33.557 30.721 33.001

 

Endring i verdipapirgjeld (mill. kr)        
           
  30.9.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi 300 3.205 3.725 - 820
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 32.180 5.314 4.781 666 30.981
Verdijusteringer 788 - - -42 830
Påløpte renter 289 - - -80 370
Totalt 33.557 8.519 8.506 543 33.001
           
 Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr)          
  30.9.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.633 - - 75 1.558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 92 - - -5 98
Påløpte renter 27 - - 12 15
Totalt  3.453 - - 82 3.371

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN