Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern
31.12.14 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
32 - 34 Utsatt skatt 48 7 45
363 342 192 Betalbar skatt 241 387 398
10 8 10 Formuesskatt 10 8 10
66 88 51 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 23 235 190
79 57 87 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 87 57 79
25 - 17 Pensjonsforpliktelser 32 7 32
74 53 43 Trasseringsgjeld 43 53 74
5 8 3 Leverandørgjeld 48 42 33
- 1.490 - Gjeld verdipapirer 157 1.490 -
191 287 255 Annen gjeld 654 330 234
846 2.332 691 Sum annen gjeld 1.342 2.617 1.095

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN