Note 13 - Kapitaldekning

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra 1. juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til 1. juli 2016.

Per 30. september 2015 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og motsyklisk buffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. Motsyklisk buffer er varslet økt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

SpareBank 1 SMN har gjennomgått intensjonen på obligasjonsporteføljene og med bakgrunn i dette reklassifisert enkelte porteføljer fra handelsportefølje til bankportefølje i første kvartal 2015. Dette reflekteres i redusert gjeldsrisiko og økt kredittrisiko på standardmetode.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. september 2015 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

Morbank   Konsern
31.12.14 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
2.597 2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egne egenkapitalbevis -0 -0 -0
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.122 2.496 3.122 Utjevningsfond 3.122 2.496 3.122
3.619 3.276 3.619 Grunnfondskapital 3.619 3.276 3.619
292 - - Avsatt utbytte - - 292
160 - - Avsatt gaver - - 160
139 195 139 Fond for urealiserte gevinster 148 206 148
- -65 - Annen egenkapital 1.660 1.282 1.620
- - - Minoritetsinteresser 295 69 72
- 1.194 1.294 Periodens resultat 1.119 1.407 -
10.824 10.588 11.666 Sum balanseført egenkapital 13.455 12.228 12.524
-447 -447 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -679 -565 -566
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 179 131 120
-452 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -452
- - - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital -295 -69 -72
- - - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 49 34 35
-4 -28 -4 Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -21 -
- -1.194 -1.294 Periodens resultat -1.119 -1.407 -
- 872 992 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt av konsernresultat) 817 1.027 -
-31 -27 -32 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -49 -36 -45
-325 -300 -199 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -277 -367 -419
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -428 -349 -451
9.565 9.465 10.682 Sum ren kjernekapital 11.652 10.605 10.674
1.449 1.440 950 Hybridkapital 1.311 1.707 1.716
- - 496 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 496 - -
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -9 -9
11.014 10.905 12.128 Sum kjernekapital 13.451 12.302 12.382
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.906 1.875 1.000 Ansvarlig kapital 1.692 2.566 2.598
- - 786 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 786 - -
-43 -43 -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 -43 -43
1.864 1.833 1.743 Sum tilleggskapital 2.435 2.523 2.555
12.878 12.738 13.871 Netto ansvarlig kapital 15.886 14.826 14.937
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.632 1.482 1.062 Engasjement med spesialiserte foretak 1.262 1.732 1.887
1.331 1.328 981 Engasjement med øvrige fortak 1.058 1.375 1.371
829 790 1.136 Engasjement med massemarked eiendom 1.551 1.233 1.280
149 138 174 Engasjement med massemarked SMB 186 147 159
49 40 15 Engasjement med massemarked øvrig 15 42 51
1.111 1.105 1.155 Egenkapitalposisjoner IRB 0 0 0
5.102 4.884 4.524 Sum kredittrisiko IRB 4.073 4.529 4.748
397 440 93 Gjeldsrisiko 94 440 397
- - - Egenkapitalrisiko 10 2 1
- - - Valutarisiko 0 - 0
292 292 316 Operasjonell risiko 457 416 416
849 778 911 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.827 1.860 1.971
42 31 55 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 92 116 92
- - - Overgangsordning 533 - -
6.682 6.425 5.899 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.087 7.364 7.625
83.523 80.315 73.732 Beregningsgrunnlag 88.586 92.045 95.317
3.759 3.614 3.318 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 3.986 4.142 4.289
      Bufferkrav       
2.088 2.008 1.843 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.215 2.301 2.383
2.506 2.409 2.212 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.658 2.761 2.860
    737 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent 886    
4.594 4.417 4.793 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 5.758 5.062 5.242
1.212 1.434 2.571 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 1.908 1.400 1.143
      Kapitaldekning      
11,5 % 11,8 % 14,5 % Ren kjernekapitaldekning 13,2 % 11,5 % 11,2 %
13,2 % 13,6 % 16,4 % Kjernekapitaldekning 15,2 % 13,4 % 13,0 %
15,4 % 15,9 % 18,8 % Kapitaldekning 17,9 % 16,1 % 15,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN