Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.9.14 30.9.15 (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
2.354 2.361 2.450 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.450 2.361 2.354
402 332 553 Havbruk 553 332 402
2.359 1.597 1.870 Industri og bergverk 1.870 1.597 2.359
2.117 1.612 2.372 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.372 1.612 2.117
4.221 3.249 3.416 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.416 3.249 4.221
2.346 1.701 1.928 Sjøfart og offshore 1.928 1.701 2.346
4.051 4.209 4.535 Eiendomsdrift 4.347 4.085 3.919
4.540 4.565 5.038 Forretningsmessig tjenesteyting 5.038 4.565 4.540
4.488 4.348 4.657 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.218 4.078 4.131
5.254 4.989 6.358 Offentlig forvaltning 6.358 4.989 5.254
2.574 3.519 2.922 Øvrige sektorer 2.894 3.485 2.542
34.706 32.482 36.097 Sum næring  35.442 32.055 34.184
26.496 26.037 28.178 Lønnstakere 28.178 26.037 26.496
61.202 58.519 64.276 Sum innskudd 63.620 58.091 60.680

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN