Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.14 30.9.14 30.9.15  (mill. kr)  30.9.15 30.9.14 31.12.14
- 7 - Utsatt skattefordel 169 25 44
162 161 149 Varige driftsmidler 1.067 1.128 1.120
31 370 47 Opptjente, ikke mottatte inntekter 41 379 39
8 346 16 Fordringer verdipapirer 251 346 8
6 11 6 Pensjonsmidler 6 11 6
89 150 74 Andre eiendeler 348 427 292
297 1.045 291 Sum øvrige eiendeler 1.882 2.316 1.509

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN