Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.14 30.9.14 30.9.15  (mill. kr) 30.9.15 30.9.14 31.12.14
7.042 6.644 8.159 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 8.313 6.788 7.158
1.213 1.245 1.297 Havbruk 1.581 1.387 1.367
2.069 2.043 2.224 Industri og bergverk 2.517 2.315 2.330
3.221 2.748 3.232 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.707 3.251 3.717
2.509 2.705 2.768 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.940 2.867 2.671
5.616 4.765 6.073 Sjøfart og offshore 6.097 4.778 5.638
14.002 12.697 14.130 Eiendomsdrift 14.142 12.769 14.075
3.445 3.360 1.880 Forretningsmessig tjenesteyting 1.698 3.581 3.681
2.696 2.613 3.021 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.509 3.038 3.141
280 253 205 Offentlig forvaltning 225 273 300
2.252 2.843 2.569 Øvrige sektorer 2.587 2.861 2.270
44.347 41.915 45.558 Sum næring  47.315 43.907 46.348
72.430 70.942 76.868 Lønnstakere 78.864 72.556 74.087
116.777 112.858 122.426 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt 126.180 116.464 120.435
28.393 28.518 29.894 Herav Boligkreditt  29.894 28.518 28.393
1.463 1.222 1.369 Herav Næringskreditt 1.369 1.222 1.463
86.920 83.118 91.163 Brutto utlån i balansen 94.917 86.724 90.578

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN