Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
2.354 2.154 2.548 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.548 2.154 2.354
402 507 524 Havbruk 524 507 402
2.359 1.619 2.177 Industri og bergverk 2.177 1.619 2.359
2.117 1.635 2.092 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.092 1.635 2.117
4.221 3.256 3.764 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.764 3.256 4.221
2.346 1.933 2.129 Sjøfart og offshore 2.129 1.933 2.346
4.051 3.753 4.282 Eiendomsdrift 4.138 3.642 3.919
4.540 4.690 4.610 Forretningsmessig tjenesteyting 4.610 4.690 4.540
4.488 4.379 4.714 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.346 4.081 4.131
5.254 4.692 5.232 Offentlig forvaltning 5.232 4.692 5.254
2.574 2.266 2.572 Øvrige sektorer 2.536 2.225 2.542
34.706 30.883 34.645 Sum næring  34.096 30.433 34.184
26.496 24.209 26.493 Lønnstakere 26.493 24.209 26.496
61.202 55.092 61.137 Sum innskudd 60.589 54.643 60.680

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN