Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

 

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
820 2.750 2.305 Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.305 2.750 820
30.981 26.761 28.519 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 28.519 26.761 30.981
830 404 824 Verdijusteringer 824 404 830
370 295 323 Påløpte renter 323 295 370
33.001 30.209 31.971 Sum verdipapirgjeld 31.971 30.209 33.001

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)    
           
  31.3.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.305 2.305 820                      -   820
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 28.519 1.143 3.139 -467 30.981
Verdijusteringer 824                    -                     -   -6 830
Påløpte renter 323 0 0 -46 370
Totalt 31.971 3.448 3.959 -519 33.001
           
  31.3.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi                  1.609                    -                     -                        51             1.558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi                     300                    -                     -                        -                  300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi                  1.400                    -                     -                        -               1.400
Verdijusteringer                      96                    -                     -                        -2                  98
Påløpte renter                      10                    -                     -                        -5                  15
Total                   3.415                    -                     -                        45             3.371

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN