Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
32 17 32 Utsatt skatt 45 24 45
363 401 238 Betalbar skatt 265 430 398
8 8 10 Formuesskatt 10 8 10
58 392 663 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 574 555 181
79 76 104 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 104 76 79
25 - 25 Pensjonsforpliktelser 32 2 32
74 47 137 Trasseringsgjeld 137 47 74
5 5 19 Leverandørgjeld 67 45 33
- 742 59 Gjeld verdipapirer 59 742 -
201 154 177 Annen gjeld 204 188 244
846 1.842 1.463 Sum annen gjeld 1.495 2.116 1.095

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN