Note 13 - Kapitaldekning

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra 1. juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til 1. juli 2016.

Per 31. mars 2015 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 3 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 10 prosent. Per 30. juni 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende. Samlet minstekrav til ren kjernekapital blir da 11 prosent.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

SpareBank 1 SMN har gjennomgått intensjonen på obligasjonsporteføljene og med bakgrunn i dette reklassifisert enkelte porteføljer fra handelsportefølje til bankportefølje i første kvartal 2015. Dette reflekteres i redusert gjeldsrisiko og økt kredittrisiko på standardmetode.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. mars 2015 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

Tall for kapitaldekning følger de nye kravene for rapportering fra og med 30. september 2014. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

 

Morbank   Konsern
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
2.597 2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egne egenkapitalbevis -0 -0 -0
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.122 2.496 3.122 Utjevningsfond 3.122 2.496 3.122
3.619 3.276 3.619 Grunnfondskapital 3.619 3.276 3.619
292 - - Avsatt utbytte - - 292
160 - - Avsatt gaver - - 160
139 195 139 Fond for urealiserte gevinster 148 206 148
- - - Annen egenkapital 1.622 1.357 1.620
-   - Minoritetsinteresser 78 62 72
- 450 389 Periodens resultat 441 500 -
10.824 9.909 10.761 Sum balanseført egenkapital 12.521 11.389 12.524
-447 -447 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -569 -613 -566
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 120 98 120
-452 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -4 -452
- -413 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -120 -
- -275 - 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -259 -
- - - 50 % kapitaldekningsreserve - -623 -
- - - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital -78 - -72
- - - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 36 - 35
-4 -80 -4 Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -78 -
- -450 -389 Periodens resultat -441 -500 -
- 329 270 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt av konsernresultat) 322 365 -
-31 - -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -44 - -45
-325 - -277 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -381 - -419
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -477 - -451
9.565 8.574 9.884 Sum ren kjernekapital 11.008 9.655 10.674
             
1.449 1.433 950 Hybridkapital 1.217 1.647 1.716
- - 497 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 497 - -
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 - -9
11.014 10.007 11.331 Sum kjernekapital 12.713 11.303 12.382
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.906 1.874 1.000 Ansvarlig kapital 1.692 2.592 2.598
- - 786 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 786 - -
- -413 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -120 -
- -275 - 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -259 -
- - - 50 % kapitaldekningsreserve - -623 -
-43 - -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 - -43
1.864 1.187 1.743 Sum tilleggskapital 2.435 1.591 2.555
12.878 11.194 13.074 Netto ansvarlig kapital 15.147 12.893 14.937
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.632 1.508 1.258 Engasjement med spesialiserte foretak 1.506 1.508 1.887
1.331 1.380 987 Engasjement med øvrige fortak 1.038 1.381 1.371
829 703 1.089 Engasjement med massemarked eiendom 1.447 1.153 1.280
149 136 141 Engasjement med massemarked SMB 149 145 159
49 37 54 Engasjement med massemarked øvrig 54 43 51
1.111 1.225 1.160 Egenkapitalposisjoner IRB 0 - 0
5.102 4.989 4.689 Sum kredittrisiko IRB 4.194 4.229 4.748
397 281 199 Gjeldsrisiko 200 281 397
- - - Egenkapitalrisiko 2 3 1
- - - Valutarisiko 0 - 0
292 292 316 Operasjonell risiko 452 416 416
849 579 911 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 2.025 2.186 1.971
- -69 - Fradrag  - -126 -
42 - 42 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 97 - 92
- - - Overgangsordning 163 - -
6.682 6.072 6.158 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.134 6.989 7.625
83.523 75.900 76.969 Beregningsgrunnlag 89.171 87.361 95.317
3.759   3.464 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.013   4.289
      Bufferkrav       
2.088   1.924 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.229   2.383
2.506   2.309 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.675   2.860
4.594   4.233 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 4.904   5.242
1.212   2.187 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.091   1.143
      Kapitaldekning      
11,5 % 11,3 % 12,8 % Ren kjernekapitaldekning 12,3 % 11,1 % 11,2 %
13,2 % 13,2 % 14,7 % Kjernekapitaldekning 14,3 % 12,9 % 13,0 %
15,4 % 14,7 % 17,0 % Kapitaldekning 17,0 % 14,8 % 15,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN