Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.3.14 31.3.15 (mill. kr) 31.3.15 31.3.14 31.12.14
7.042 6.226 7.557 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7.694 6.374 7.158
1.213 1.490 1.137 Havbruk 1.322 1.624 1.367
2.069 1.847 1.920 Industri og bergverk 2.190 2.036 2.330
3.221 2.600 3.571 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.048 3.113 3.717
2.509 2.214 2.774 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.937 2.380 2.671
5.616 5.093 5.995 Sjøfart og offshore 6.017 5.099 5.638
14.002 11.982 14.312 Eiendomsdrift 14.375 12.052 14.075
3.445 3.664 3.389 Forretningsmessig tjenesteyting 3.594 3.902 3.681
2.696 2.298 2.892 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.344 2.729 3.141
280 272 266 Offentlig forvaltning 286 294 300
2.252 2.572 1.951 Øvrige sektorer 1.969 2.591 2.270
44.347 40.258 45.765 Sum næring  47.776 42.195 46.348
72.430 68.166 73.445 Lønnstakere 75.157 69.604 74.087
116.777 108.424 119.210 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 122.933 111.800 120.435
28.393 30.961 29.165 Herav Boligkreditt  29.165 30.961 28.393
1.463 1.233 1.457 Herav Næringskreditt 1.457 1.233 1.463
86.920 76.230 88.587 Brutto utlån i balansen 92.311 79.606 90.578

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN