Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Segmentet SB1 Markets består fra andre kvartal 2015 av datterselskapet SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 Markets ble et datterselskap fra første april 2015 da SpareBank 1 SMN integrerte sine marketvirksomhet i SpareBank 1 Markets og samtidig økte sin eierandel til 73,4 prosent. Som følge av dette er resultatet per 30. juni 2015 kun resultatet for andre kvartal. 

I rapporteringen for første kvartal 2015 og tidligere bestod segmentet Markets av SpareBank 1 SMN sine egne marketvirksomhet i morbanken. Resultatet for første kvartal 2015 er nå i andre kvartal flyttet til kolonnen øvrige/elimineringer.  For 2014 består segmentet Markets fortsatt av bankens egen marketsvirksomhet. For ytterligere beskrivelse av transaksjonen vedrørende SpareBank 1 Markets henvises til note 2 viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger.

Konsern 30. juni 2015  
Resultatregnskap (mill. kr) Person -kunder Nærings -liv SB1 Markets EM1 SB1 Finans MN SB1 Regn skaps huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter  442 450 -1 1 73 -0 - - -32 934
Renter av anvendt kapital 31 37 - - - - - - -68 -
Sum renteinntekter 473 487 -1 1 73 -0 - - -100 934
Netto provisjons- og andre inntekter 348 84 23 191 0 117 - - 26 790
Netto avkastning på finansielle investeringer ***)  0 7 26 - - - 128 35 166 362
Sum inntekter * 821 578 49 193 73 117 128 35 93 2.086
Sum driftskostnader 370 175 59 164 27 97 58 950
Resultat før tap 451 403 -10 29 46 20 128 35 35 1.137
 Tap på utlån, garantier m.v. 3 49 - - 3 - 1 56
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 448 354 -10 29 43 20 128 35 33 1.080
EK avkastning **) 17,0 % 13,0 %               13,7 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  81.352 38.090 - - 3.937 - - - 1.140 124.519
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -29.057 -1.283 - - - - - - -1 -30.340
Individuell nedskrivning utlån  -22 -136 - - -8 - - - -2 -168
Gruppenedskrivning utlån  -90 -188 - - -17 - - - -0 -296
Andre eiendeler  171 8 1.471 264 18 144 1.381 1.149 32.570 37.174
Sum eiendeler 52.353 36.490 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 33.707 130.888
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder  33.915 31.552 - - - - - - 719 66.186
Annen gjeld og egenkapital  18.438 4.939 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 32.988 64.702
Sum egenkapital og gjeld 52.353 36.490 1.471 264 3.930 144 1.381 1.149 33.707 130.888

 

 

Konsern 30. juni 2014  
Resultatregnskap (mill. kr) Person -kunder Nærings -liv Markets EM1 SB1 Finans MN SB1 Regn skaps huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 404 411 -3 1 62 -0  -   -  -33 843
Renter av anvendt kapital 21 33 0 - - -  -   -  -54 -
Sum renteinntekter 425 444 -3 1 62 -0  -   -  -87 843
Netto provisjons- og andre inntekter 383 80 12 177 -2 106  -   -  25 780
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 0 13 20 - - - 150 55 219 459
Sum inntekter * 809 537 30 178 60 106 150 55 156 2.081
Sum driftskostnader 380 150 31 152 26 87 - - 57 884
Resultat før tap 428 387 -2 26 34 19 150 55 99 1.197
Tap på utlån, garantier m.v. 1 28 0 - 3 - - - 0 32
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 427 359 -2 26 32 19 150 55 99 1.165
EK avkastning **) 39,3 % 18,0 %               16,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 75.564 34.812 - - 3.516 -  -   -  927 114.819
Herav solgt Boligkreditt -28.208 -1.146 - - - -  -   -  -1 -29.355
Individuell nedskrivning utlån -28 -134 - - -13 -  -   -  -0 -176
Gruppenedskrivning utlån -90 -188 - - -16 -  -   -  - -294
Andre eiendeler 165 -22 - 256 7 138 1.228 1.164 30.828 33.765
Sum eiendeler 47.403 33.322 - 256 3.494 138 1.228 1.164 31.753 118.758
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 32.150 25.867 - - - - - - 1.386 59.402
Annen gjeld og egenkapital 15.253 7.455 - 256 3.494 138 1.228 1.164 30.367 59.356
Sum egenkapital og gjeld 47.403 33.322 - 256 3.494 138 1.228 1.164 31.753 118.758
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM
**) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 13,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan

 

***) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.6.15 30.6.14
Kursgevinst/utbytte på aksjer 70 214
Obligasjoner og derivater -21 -3
Valuta- og renteforretninger Markets 64 34
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 114 245
SpareBank 1 Gruppen 128 150
SpareBank 1 Boligkreditt  50 12
SpareBank 1 Næringskreditt 15 20
BN Bank 35 55
SpareBank 1 Markets -2 -18
SpareBank 1 Kredittkort 10 -5
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 13 -
Andre selskaper -0 -1
Sum avkastning på eierinteresser 248 214
Sum 362 459

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN