Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Det er foretatt ny beregning av konsernets pensjonsforpliktelser per 31. desember 2015. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2014. Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader. 

Økonomiske forutsetninger 31.12.14 1.1.15 31.12.15
Diskonteringssats 2,30 % 2,30 % 2,70 %
Avkastning 2,30 % 2,30 % 2,70 %
Lønnsregulering 2,50 % 2,50 % 2,25 %
G-regulering 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 %
       
Demografiske forutsetninger      
Dødelighet, Giftemålsannsynlighet etc K2013 BE  
Uførhet   IR73  
Frivillig avgang   2% til 50år, 0% etter 50år
       
Bevegelse hittil i år konsern (mill.kr) Sikret Usikret Totalt
Netto pensjonsforpliktelse IB 1 25 26
Korrigering mot EK IB -8 - -8
Korrigering mot EK UB -107 -1 -108
Netto pensjonskostnad 32 2 34
Foretakets tilskudd -36 - -36
Utbetalinger over drift - -1 -1
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.15 -119 25 -94

 

Finansiell status konsern (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
Pensjonsforpliktelse 711 768
Verdi av pensjonsmidler -808 -746
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -97 22
Arbeidsgiveravgift 4 4
 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift  -94 26
     
     
Pensjonskostnad konsern (mill.kr) 31.12.15 31.12.14
 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  28 26
 Renter  -0 -2
 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl. AFP gammel ordning  28 23
 Arbeidsgiveravgift  5 4
 Innskuddspensjon og ny AFP 42 35
 Periodens pensjonskostnad  75 62

Overtakelse av aksjer i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN integrerte sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer første april 2015. SpareBank 1 SMN eier med dette 73,4 prosent (27,3 prosent) av aksjene i SpareBank 1 Markets og selskapet konsolideres fra og med andre kvartal 2015. Eierandelen er i fjerde kvartal økt til 73,46 prosent som følge av emisjon. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nord-Norge 10,0 prosent, Samarbeidende Sparebanker 10,0 prosent, Sparebanken Hedmark 6,1 prosent og andre eiere 0,6 prosent. Eierne ønsker å forsterke et fullverdig produkt- og tjenestetilbud innenfor marketssegmentet, samt realisere samordningsgevinster. 

Det er utarbeidet en oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtagelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler i SpareBank 1 Markets gir en inntektsføring på omlag 20 millioner kroner i konsernregnskapet for andre kvartal. I tillegg etableres ny kostpris på tidligere eierandeler som gir en inntektsføring i konsernregnskapet på omlag 16 millioner kroner. I morbankens regnskap medfører salg av marketsvirksomheten en inntektsføring på 183 millioner kroner. I tillegg er aksjen i SpareBank 1 Markets nedskrevet med 28 millioner kroner i morbanken.

Redusert eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge

Fra juni 2015 har datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge fått åtte nye SamSpar-banker som nye samarbeidspartnere og eiere. Fra før var Sparebank 1 Nordvest og Sparebank 1 Søre Sunnmøre på eiersiden, slik at Samarbeidende Sparebanker nå har en eierandel på 27,9 prosent. SpareBank 1 SMN reduserte sin eierandel i selskapet fra 90,1 prosent til 72,1 prosent. Med Samarbeidende Sparebanker på eiersiden er selskapet tilstede i ti ulike fylker godt spredt i Midt- og Sør-Norge, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold og Østfold.

Urealisert gevinst i Visa Norge FLI som følge av Salg av Visa Europa til Visa Inc

Den andre november 2015 ble det offentliggjort en avtale mellom Visa Europe Ltd. og Visa Inc. der Visa Inc kjøper samtlige aksjer i Visa Europa. Transaksjonen består av et kontantvederlag på EUR 11,5 milliarder, konvertible preferanseaksjer på tidspunktet for annonsering estimert til EUR 5,0 milliarder, og et betinget kontantvederlag på inntil EUR 4,7 milliarder, som utbetales fire år etter gjennomføring av Transaksjonen. Faktisk gjennomføring er betinget av godkjennelse av konkurransemyndigheter i EU og Jersey og vil først finne sted i andre kvartal 2016.

SpareBank1 SMN er medlem av foreningen Visa Norge FLI («Visa Norge»), som er aksjonær i Visa Europe Ltd. Transaksjonen vil, dersom den gjennomføres, øke bokført verdi av egenkapitalen i Visa Norge betydelig. SpareBank1 SMN har mottatt informasjon fra Visa Norge som gir et foreløpig estimat på forventet salgsproveny til Visa Norge. Estimatet er usikkert og er basert på ulike forutsetninger. Prinsipp for allokering av proveny mellom medlemmer av Visa Norge er ikke endelig avklart, men Visa Norge har klargjort sin intensjon om å allokere provenyet til sine medlemmer, og indikert at medlemmenes stemmerettsandel i Visa Norge kan benyttes til estimeringsformål.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Visa Norge motta sin andel av vederlaget for salget av aksjen. Først etter en beslutning i styret i Visa Norge vil midler kunne utdeles til medlemmene i foreningen. En slik utdeling vil derfor tidligst først kunne finne sted i andre kvartal 2016.

SpareBank1 SMN har foretatt grundige vurderinger av den regnskapsmessige håndteringen av transaksjonen, herunder vurderinger av likviditet i forventet tildelte preferanseaksjer, aksjekursrisiko, valutarisiko, skatterisiko og gjennomføringsrisiko i transaksjonen. I beregningen er det ikke estimert en verdi av betinget kontantvederlag, som kan komme til utbetaling fire år etter gjennomføring av transaksjonen, da vilkårene som ligger til grunn for slik fremtidig utbetaling så langt ikke er kjent. Eierinteressen i Visa Norge FLI er vurdert å være en finansiell eiendel og klassifisert i kategorien tilgjengelig for salg. 

Etter IAS 39.46 skal eiendeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg regnskapsføres til virkelig verdi så lenge virkelig verdi kan måles pålitelig. SpareBank1 SMN har innregnet som urealisert verdiendring sin andel av forventet vederlag. Estimatet på vederlaget som vil mottas i andre kvartal 2016 er beheftet med stor usikkerhet og kan endre seg frem til tidspunktet for utbetaling. SpareBank1 SMN har innregnet 74,7 millioner som urealisert verdiendring på Visa Norge FLI mot andre inntekter og kostnader (OCI) i fjerde kvartal 2015. 

Det er antatt at en utdeling fra Visa Norge til deltakerbankene vil omfattes av fritaksmetoden, slik at netto effekt på utvidet resultat etter skatt i fjerde kvartal 2015 blir 74,1 millioner. 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN