Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene. For tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Segmentet SB1 Markets består fra andre kvartal 2015 av datterselskapet SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 Markets ble et datterselskap fra første april 2015 da SpareBank 1 SMN integrerte sine marketvirksomhet i SpareBank 1 Markets og samtidig økte sin eierandel til 73,3 prosent. Som følge av dette er resultatet per 30. september 2015 kun resultatet for andre og tredje kvartal. 

I rapporteringen for første kvartal 2015 og tidligere bestod segmentet Markets av SpareBank 1 SMN sin egen marketsvirksomhet i morbanken. Resultatet for første kvartal 2015 er i andre kvartal flyttet til kolonnen øvrige/elimineringer. For 2014 består segmentet Markets fortsatt av bankens egen marketsvirksomhet.

 

Konsern 30. sept 2015 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1  Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  672 685 -2 2 112 -0     -70 1.399
Renter av anvendt kapital 37 44             -81 -
Sum renteinntekter 709 729 -2 2 112 -0  -   -  -151 1.399
Netto provisjons- og andre inntekter 530 135 25 282 24 153     19 1.168
Netto avkastning på finansielle investeringer ***)  1 11 31 - - - 183 31 93 349
Sum inntekter * 1.239 874 55 284 136 153 183 31 -39 2.917
Sum driftskostnader 565 258 118 244 68 127     36 1.416
Resultat før tap 674 617 -63 39 68 26 183 31 -74 1.501
 Tap på utlån, garantier m.v.   6 100 - - 5 - - - 1 112
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 668 517 -63 39 63 26 183 31 -76 1.388
EK avkastning **) 16,2 % 12,9 %               11,5 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  83.077 37.781 - - 4.199 - - - 1.124 126.180
Herav solgt  SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt  -29.993 -1.269 - - - - - - -1 -31.263
Individuell nedskrivning utlån  -24 -158 - - -7 - - - -2 -191
Gruppenedskrivning utlån  -90 -218 - - -17 - - - -0 -326
Andre eiendeler  140 9 1.316 281 14 137 1.453 1.145 30.341 34.836
Sum eiendeler 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  33.449 29.567 - - - - - - 604 63.620
Annen gjeld og egenkapital  19.660 6.578 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 30.858 65.617
Sum egenkapital og gjeld 53.109 36.144 1.316 281 4.189 137 1.453 1.145 31.462 129.237

 

 

Konsern 30. sept 2014 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 629 621 -1 2 95 -0  -   -  -55 1.305
Renter av anvendt kapital 33 51 1 - - -  -   -  -84 -
Sum renteinntekter 661 672 -1 2 95 -0  -   -  -139 1.305
Netto provisjons- og andre inntekter 568 121 15 270 -3 141  -   -  44 1.140
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 1 20 26 - - - 259 78 245 628
Sum inntekter * 1.230 812 41 272 92 141 259 78 149 3.074
Sum driftskostnader 596 226 49 230 37 117 - - 54 1.310
Resultat før tap 634 586 -9 42 55 24 259 78 95 1.765
Tap på utlån, garantier m.v. 7 44 - - 5 - - - -1 55
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 626 542 -9 42 50 24 259 78 96 1.709
EK avkastning **) 19,8 % 10,7 %               16,1 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 76.834 35.016 - - 3.600 -  -   -  1.015 116.464
Herav solgt Boligkreditt -28.609 -1.130 - - - -  -   -  -1 -29.740
Individuell nedskrivning utlån -28 -142 - - -11 -  -   -  0 -182
Gruppenedskrivning utlån -90 -188 - - -16 -  -   -  -0 -295
Andre eiendeler 189 7 - 280 10 128 1.341 1.187 27.803 30.946
Sum eiendeler 48.296 33.563 - 280 3.582 128 1.341 1.187 28.816 117.194
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 31.829 25.474 - - - - - - 789 58.091
Annen gjeld og egenkapital 16.467 8.089 - 280 3.582 128 1.341 1.187 28.027 59.102
Sum egenkapital og gjeld 48.296 33.563 - 280 3.582 128 1.341 1.187 28.816 117.194
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og NL
**) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 13,5 prosent for å være i tråd med bankens kapitalplan
***) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.9.15 30.9.14
Kursgevinst/utbytte på aksjer 79 216
Obligasjoner og derivater -73 -18
Endret verdsettelsesmodell fastrentelån -64
Valuta- og renteforretninger Markets 82 46
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 24 245
SpareBank 1 Gruppen 183 259
SpareBank 1 Boligkreditt  65 23
SpareBank 1 Næringskreditt 22 30
BN Bank 31 78
SpareBank 1 Kredittkort 15
Selskaper eid av SpareBank 1 SMN Invest 13 18
Andre selskaper -3 -25
Sum avkastning på eierinteresser 326 383
Sum 349 628

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN