Note 11 - Gjeld stiftet ved utsendelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
820 - Sertifikatgjeld, nominell verdi - 820
30.981 34.014 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 34.014 30.981
830 775 Verdijusteringer 775 830
370 365 Påløpte renter 365 370
33.001 35.154 Sum verdipapirgjeld 35.154 33.001

 

Endring i verdipapirgjeld (mill. kr)      
           
  31.12.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi - - 820 - 820
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 34.014 8.392 6.320 961 30.981
Verdijusteringer 775 - - -55 830
Påløpte renter 365 - - -4 370
Totalt 35.154 8.392 7.140 902 33.001
         

Endring i ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr) 

 
  31.12.15 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.660 - - 102 1.558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 89 - - -8 98
Påløpte renter 14 - - -1 15
Totalt  3.463 - - 93 3.371

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN